OCR Output

== 174 —

tillreda sin jord för vårsådden, försåvidt att han ej vill se kornen
ligga på ytan. Rex, Radix och Fenix äro alla utmärkta maskiner.

Af vältar (bultar) finnes slätvälten, den mest använda, dock bor—
de stångjärnsvälten och ringvälten få intaga i många fall dennes plats,
enär dessa skulle gora utmärkt stor nytta på myrmarker och torra
sandjordar.

Dock böra de ej användas på allt för fuktig jord, då de för myc—
ket tilltrycka densamma.

Slåttermaskinen och hästräfsan göra numera landtmannen sällskap
på hans skördearbete. Dock borde skördeapparater mera allmänt an—
skaffas. ¬

Frösåningsmaskin, roffrosaningsmaskin och rotfruktshackan, ring—
välten, skumplogen samt radsiningsmaskinen kunna mycket väl ägas
af flere landtbrukare inom samma by gemensamt.

Ängsharfven bör finnas inom hvarje by, hvilken är ett ovärderligt
redskap för gräsvallens harfning om våren.