OCR Output

Å 3 ——

(Bil. U).

Hvilka åkerbruksredskap kunna förordas för den
norrliindske jordbrukaren?

Anförande af Befallningsman O. L. Samuelson, Robertsfors.

Akerbruksredskapen äro de mekaniska hjälpmedel, hvarmed jord—
brukaren betjänar sig för jordens bearbetning, sädens myllning och
skörd.

_ Hackan och räfsan torde hafva varit människans första åkerbruks—
redskap.

Hackan födde ådret, hvilket afser jordens bearbetning, luckring
och blandning af dess bestandsdelar. i

Plogen är det redskap, som upptager och omvänder jorden samt
utsätter henne för luftens inverkan.

Plogens användning är mångfaldig.

Den användes att luckra och blanda jorden, att förstöra och af—
skära ogräs, nedmylla gödsel samt till uppläggning af drillar.

Så länge de mångåriga vallarne finnas med sitt tufsystem, torde
den gamla Västerbottens—välten få räknas till ett af de förnämsta red—
skapen för jordens upptagning och omvändning; därnäst böra Albion—
och Oliver—plogen ställas, hvilka hafva de goda fordelarne med sig, att
jorden behandlad med dessa ej blifver tofsig på våren vid harfningen,
enär de afskära öfversta grässvålen och lägga nederst i plogfåran.

Därnäst kommer skumplogen, hvilken användes med fördel vid
höstplöjning efter första skörden å vallbrottet, för nedplöjning af göd—
sel, för jordens bearbetning och äfven för sädens myllning.

Bland harfvar torde fjäderharfven, den ställbara, vara en af de
förnämsta. '

Den både lyfter, vänder, blandar och luckrar jorden samt lägger
den lös efter sig.

Ett redskap, som bör räknas med, är *ahlen*”, hvilken, väl stalld,
_ gör ett godt arbete.

Spadharfven har jag ej profvat och kan ej yttra mig om den.

En af de förnämsta åkerbruksmaskiner som stå till buds är rad—
såningsmaskinen; den är nog känd, men ej erkänd i vårt län, enär den
ej ännu vunnit allmän spridning.

Fördelarne af densammas användning framför handsådd äro så
stora, att de kunna ej nog uppskattas. '

Sådden är det viktigaste arbete landtmannen har och missfor—
hållanden häruti kunna ej rättas utan stora förluster.

Genom att använda radsåningsmaskin, blifver säden jämnt fördelad
och kommer lagom djupt, en fjärdedel af utsädet inbesparas. Siden gror
samtidigt, kommer jämnt upp, får kraftigare växt, styfvare strå, lämnar
rikare skörd, samt dessutom kan man blifva i tillfälle att hackrensa.

Och största fördelen af alla är: den bringar jordbrukaren att väl