OCR Output

— ayg E2

hvartill den passar framför andra redskap. Ett redskap, som jag ej
kan underlåta att framhålla såsom synnerligen verksamt att höja hö—
skördarne å våra mångåriga vallar, såvida de i öfrigt skötas väl, är
ängsharfven, hvilken jag inom länet sett användas blott på en plats
och det långt upp i Lappmarken.

Då många af här omnämnda redskap äro inköpta till länets mön—
sterjordbruksgårdar, kunna däraf intresserade landtmän blifva i tillfälle
att därstädes se dem användas och höra dem bedömas; så kommer
ock landtbruksskolans blifvande redskapsforrad att vara tillgängligt till
beseende för dem, som det önska, hvarförutom länets jordbrukstjänste—
män naturligtvis alltid äro beredvilliga att i redskapsfrågan liksom i
andra jordbruksfrågor lämna allmänheten önskade råd och upplysnin—
gar. Blir jordbrukarens intresse för saken blott väckt, behofver han
ej vid anskaffande af nyare jordbruksredskap köpa grisen i säcken,
hvilket han ofta får gora, då han låter påtruga sig en del jordbruks—
redskap af mindre pålitliga redskapsagenter.