OCR Output

t tol —— $

har fritt tillträde till densamma. Med andra ord, jordbrukaren har i
sin åkerjord ett stort kapital växtnäring, hvilket förblir där dödt, så
linge jorden ligger otillgänglig för luften, d. v. s. oarbetad eller endast
grundt och ofullständigt bearbetad, men hvilket får, bör och kan göras
räntebärande genom den luckring af jorden, som en lämplig bearbet—

ning af densamma åstadkommer. Afven godselns svarlosligare vixt—
näringsförråd måste i jorden genom luftens inverkan omvandlas till
lättlösliga, för att kunna tjäna växterna till näring.

Såsom bevis för det berättigade i mitt påstående, att helt få af
våra norrländska landtmän känna eller åtminstone beakta denna s. k.
kemiska rorlighet i jorden, som fritt lufttilltride till densamma åstad—
kommer, må jag anföra det faktum, att jorden under trädesåret, då den
längre tid än eljes kunde hållas lucker, tillgänglig för lufttillträde, hos
oss högst sällan bearbetas i dylikt syfte. —

Öfvergå vi så till att omnämna lämpliga åkerbruksredskap för
jordens luckring, så förstå vi, att de redskap i så måtto äro de bästa;
som, utom det, att de äro lättgående och hållbara, lämna jorden mel—
lan skörd och sådd lucker till största möjliga djup. _

Af plogar få vi då sätta framför den gamla västerbottensplogen
(heder värd för hvad den varit), hvilken lägger plogtiltorna alltför till—
plattade bredvid hvarandra, en del s. k. sörlandsplogar af svängplog—
tyg. En billig, hållbar svängplog, som jag vågar rekommendera såsom
lämplig för det mindre jordbruket, användbar äfven för plöjning af
gammal, seg dyjordsvall, är den s. k. Viggdaplogen, tillverkad af N.
E. Måler, Viggda, Näsåker; plogen ifråga säljes till 25 kronor för en—
bet, 30 kronor för parhästar. Vid en af länets större gårdar är an— —
vänd och befunnen förträfflig, äfven till vallplöjning, Deers plog af
amerikansk modell, hvilken kostar 85 kronor. Den fyrskäriga skum—
plogen, synnerligt lämplig till flere arbeten, bl. a. gödselns nedkörning,
hvilket arbete med den förrättas långt bättre än med västerbottens—
alen, kan ej nog varmt rekommenderas, visserligen kan priset å den—
samma, 80 kronor, vara afskräckande, men då flere landtmän, 2 må.—
hända ändå flere, tillsammans utan hinder kunna vara betjänade af en
skumplog, borde detta utmärkta redskap äfven hos oss kunna komma
till allmän användning.

För rotfruktsodlare torde i längden ådret, oersättligt af annat
redskap for rotfruktsjordens luckring på djupet, blifva oumbärligt, lik—
som Planet J:ors handhacka for rensning och ytluckring af mindre rot—
fruktsfält är ett ypperligt redskap; dessa båda redskap kunna erhållas
till pris af omkring 15 kronor hvardera.

Såsom utmirkta luckringsharfvar ville jag framhålla de ställbara
fjäderharfvarne samt till första brytning af plogtiltan efter plöjning å
styfvare jord sladdharfven, af hvilka redskap lämpliga storlekar för en '
dragare köpas till 25 å 35 kronor. Rullharfven torde ej behöfva här
omnämnas, då detta utmärkta redskap kanske särskildt i Norrland är
både välkändt och allmänt användt. Skulle bland våra jordbrukare
sladd— och fjäderharfvarne såsom luckringsredskap börja ersätta alen, finge
denna säkerligen ingen annan användning in till myllning af säd,