OCR Output

F 160 ——

4) D& vid direkt försäljning mjölken utminuteras, förfares om—
kring 5*%/0 af mjölkmängden, hvilket, vid ett pris af 12 öre per liter,
gör en sänkning per liter af 0,s öre, sAledes 11,4 öre per liter, om vi
jämföra med leverans till mejeri. Kostnad för distribution, tidspillan
för anskaffning af kunder och inkassering äro betydande "afbrinnin—
gar" vid detta försäljningssätt och berättiga producenten att anse 12
öre per liter for ett billigt pris. Se vi till mjölkens näringsvärde, är
detta 3 gånger så högt som detta pris, om vi jämföra med prisen å
andra lifsförnödenheter. Men pris & mjolk bestämmes liksom å andra
varor af tillgång och efterfrågan. Härvid har landtmannen stort gagn
af sammanslutning, och det är älven för konsumenten af större värde
att erhålla en blandmjölk från flere kor och äfven från flere besätt—
ningar, om de äro små, då mjölken kan få en mer jämn och likartad
sammansättning.

För att vid mjölkdistributionen fylla hygienens fordringar äro
anordningar nödvändiga, som i någon mån måste fördyra mjölkpriset.
Att betydande fördelar nås genom rationella anordningar äfven på
detta område, torde kunna slutas till, då vi veta att å andra platser
den väl behandlade mjölken betalas ända till 5 öre högre per liter.

Särskildt vid mejerier är andelsidéen den mest lämpliga, då denna
ger producenten högsta möjliga pris och befordrar leverans af bista
möjliga vara. Mjölken kan numera på mer in ett sätt bedömas till
sin godhet, både hvad fetthalt och renhet beträffar, och snart torde
sådan kvalitébedömning ifrågakomma äfven i våra trakter.