OCR Output

—— 167 ——

lering af smörprisen ej ske, och det lockar knappast till en forcerad
mjölkproduktion.

Skummjölken har ett stort värde, då den användes i hushållet,
och vi kunna åsätta den 5 å 8 öres värde per liter. Den är dock den
billigaste föda, vi kunna få i förhållande till näringsvärdet. — Helmjöl—
ken skulle då tillgodogöras till 9 å 15 öre per liter. Men den skum—
mjölksmängd, som ej behöfves för påläggskalfvar och hushåll eller kan
tillfälligt säljas, blir ej tillgodogjord till rimligt pris. Skola dirmed
slaktkreatur uppfödas för försäljning, får priset sättas till 1 å 2 öre per
liter. Svinen betala det högre priset. På detta sätt blir helmjölks—
värdet 5 å 9 öre per liter, och kan utan tvifvel medelvärdet ej beräk—
nas högre än 6 öre per liter.

2) De distrikt, där våra genuint västerbottniska mejerier arbeta,
intaga en synnerligt gynnsam ställning. Dock uppnås icke alltid vid
de enbara ostmejerierna det goda resultat, som de bästa lämna. Hvarje
mejeri måste vidkännas en årlig driftkostnad af minst 6 å 700 kronor
och de största dubbla denna summa. Där mjölkmängden sjunker till
30 å 40 tusen liter per år, går därför redan 2 öre per liter bort i drift—
kostnad. Detta slappar intresset for mejeriet, och det blir ej så under—
hållet, som behöfves för att uppnå en god lagring och en god vara.
Därför kan vid uppköpsmejerierna ej betalas mer än 7 öre per liter,
under det våra bästa mejerier utdela 9 å 10 öre per liter och vid hö—
ga ostpris däröfver. Ostprisen hafva sistförflutna år ej varit tillfreds—
ställande och utdelningarne ha därför vid ett flertal mejerier väsent—
ligt nedgått. För att bibehålla de för västerbottensosten normala pri—
serna, vore sammanhållning önskvärd, men denna kan svårligen uppnås,
så länge alla äro hänvisade till endast denna vara. Vore icke väster—
bottensosten en delikatessvara med såsom det synes begränsad mark—
nad, och vore icke mejerierna genom behofvet af till dels fortsatt lag—
ring beroende af ett fåtal osthandlare, borde priserna icke behöfva ned—
gå såsom nu. Måhända borde därför något göras för att utvidga mark—
naden. Men saken kunde iafven upphjälpas genom en möjlighet för
mejerierna att tidvis tillverka annan vara. — Under sommarhalffret kan
nämligen vid smörtillverkning erhållas 7 öre per liter, utom skummjöl—
ken, som denna tid oftast behöfves i hushållet eller kan gifva 3 öre
per liter genom skumostberedning. Detta arbetssätt skulle otvifvel—
aktigt höja mjölkmängden vid alla mejerier och bereda tillfälle för &f—
ven den mindre ladugårdsägaren att kunna leverera mjölk. Den ut—
ökning i inventarier, som härför vore nödvändig, behöfver icke verka
afskräckande försäljning af smöret fordrar påpasslighet från före—
ståndarens sida, och på grund af saknaden af sådana mejerier i länet,
utom två, och brist på goda anordningar för underlättande af arbetet
vid mejeriet, är det i många fall svårt att realisera denna tanke. Våra
mejeriers organisation såsom bolagsmejerier verkar icke heller under—
lättande för behöfliga förbättringar och underhåll, hvarför det är att
hoppas att andelssystemet en gång skall tränga igenom äfven hos oss.
För att sporra intresset i en del distrikt, vore det af stort värde om
en studieresa finge ordnas till t. ex. Jämtland under någon af vinter—