OCR Output

mo HÖ —

(Bil. 8). — i

Huru kan mjölken på olika platser inom länet
tillgodogöras?
Af Länsmejeristen J. Söderblom.

Under de resor, jag hittills gjort i länet, har jag haft tillfälle se
hufvudsakligast fyra former för mjölkens tillgodogörande.

1) Hemkärning af smör och skummjölken till hushållet eller krea—
turen.

2) Förädling af helmjolken till var omtyckta "Visterbottensost*
och vasslan till kreaturen.

3) Sammanslutning till smörmejeri, där separatorn åtskiljer gräd—
den för mejeriets räkning och skummjölk användes till hushållet och
kreaturen.

4) Direkt försäljning af helmjölken.

1) Hemkärning af smör är det mest allmänna och medför fördel
för den enstaka boende. På ett naturligt sätt får ladugårdsägaren här
betaldt for sin mjölk efter dess godhet, dess fetthalt, då utbytet i smör
växlar därefter. Smörpriset växlar från kr. 1,2 till l,rs per kg. och
utbytet från 4—7 öre per liter mjölk. Således böra ju rätt goda re—
sultat kunna uppnås. Men skola vi söka bestämma ett medelvärde,
måste det ställas nära 4 öre och högst möjligen 5 öre. Orsakerna här—
till äro många. Först det förhållandet, att blott under den rikliga mjölk—
tillgången på vintern och mest våren smör blir beredt och såldt. Och
de under denna tid nykalfvade korna gifva visserligen då den storsta
mjölkmängden, men äfven den svagaste mjölken, och utbytet blir dåligt.
Kommer därtill, att smöret under den tiden är svårsåldt och vid den
otillfredsställande handältningen ej tål förvaring under längre tid, se
vi att stora brister vidlåda detta förädlingssätt. Det arbetas på att få
hemberedning höjd i nivå med hållbart mejelibmm och detta har möj—
ligen för en och annan lyckats, men huru många uppnå förhöjdt pris
å sin vara? Ett erkännande kunna de få af kunden eller uppköparen,
men blott den förre är i tillfälle att ge erkänsla i högre pris. Och
detta blir fallet för blott några få i afsättningsortens omedelbara närhet,
som hafva nog energi att leverera äfven sommarsmör. Uppkopalen
kan icke och vågar icke höja priset, då han i så fall forlorar leveran—
toren af det sämre smöret, som ej vill erkänna att han bör ha ett
lägre pris. Därför ställa sig prisen å landssmör alltid för lågt för den
bättre tillverkaren. Först då en uppköpares stora flertal leverantörer
hafva fått god och hållbar vara och denna blifvit känd å afsättnings—
orten, kan den bättre smörtillverkaren få rätt betaldt för sitt smör. Detta
tager lång tid och för sent till målet, men kommer dock aldrig att i
samma jämnhet under hela året kunna lämna inkomst, som där gemen—
sam afkärning gör det möjligt att sälja blott till tillfredsställande pris.
Så länge smörberedning skall på detta sätt bedrifvas, kan någon reg—