OCR Output

t tt

hafre till grönfoder, och har detta visat ett godt skörderesultat. Som
förut nämts, bör hvarje jordbrukare själf försöka experimentera sig till
hvad hans jord behifver och vill taga emot både af växter och göds— —
lingsämnen, ty det som ibland kan vara lämpligt och passande för den ena,
passar ej in hos den andra, och därigenom råka förslagen i misskredit.

Peluschkerärter, vicker, hästbönor kunna mycket väl sås på vall—
brottet tillsammans med hafre, t. ex. */s af de förre och */s af den sena—
re, ja, afven */s och */s kunna anvindas.

skyddssäde för klöfver är råg, korn och tidigt skördadt
grönfoder lämpligt. Skyddssädet bör vara tunnt sådt.

Hafre och hästbönor utgöra ett bra skyddssäde skördadt till grön—
foder, ty hästbönorna genom sina stjälkar hålla hafre upprätt och för—
hindra liggsäd. Blandningen och mängden af gräsfrö bör rättas efter
dels jordmånens beskaffenhet och dels huru mångåriga vallar man tän—
ker anlägga.

Rodklofver, alsikeklofver, hvitklofver samt krakvicker tillsammans
med andra gräsfröslag kunna anses utgöra lämpliga blandningar af balj—
växter 1 vallar.

Sås gräströet och baljväxtfröna i råg om våren, skadar ej att välta (bulta)
rågen med en slätvält efter sådden, så framt att jorden ej är för klibbig.

Sås det däremot i korn eller grönfoder, är det en gifven sak att
detta sker före vältningen.

Där rödklöfver och alsikeklöfver hafva ingått i gräsfröblandnin—
garneoch gynnande växtlighetsförhållanden hafva inträffat, har här å första
årets vallar skördats 10 skrindor hö per tunnland — 2,700 kg. samt på en—
staka skiften ända till 12 ä 14 skrindor = 3,240 kg., 3,780 kg. per tunnland.

För igenläggning af vallar bör rikare gödsling användas före skydds—
sädet, än då man afser de ettåriga baljväxterna. Redan efter andra
årets skörd af gräs— och klöfverarterna bör vallen öfvergödslas, och
möter det intet hinder för t. ex. kedjeharfvens användning på vallen
före 3:dje skörden, härvid måste alltid beaktas jordmånens beskaffen—

het och vallens täthet. Aldre vallar behandlas med ängshart.

Genom att öfvergödsla vallarne, bibehålles klöfvern längre.

Felslagen klöfverskörd beror mera på för tjockt skyddssäde och
ogräs än på frost.

Att baljväxter lära ha funnits för lång tid tillbaka, framgår däraf
att Esau skulle hafva sålt sin förstfödslorätt för en linsvälling.

Härmed får jag vördsammast till Västerbottens läns Kungl. Hus—
hållningssällskap anhålla, att en pänningesumma af 200 kr. beviljas för
att utdelas i 3 pris till de hemmansägare, som under innevarande soim—
mar kunna uppvisa ett förstklassigt grönfoderfält, där peluschkerärter
ingå uti grönfodret med en tredjedel å en areal af ett tunnland. Och
skulle ett I:sta pris kunna af någon ernås, hvilket af linsagronomerna
afgöres, vore det glädjande om sommarsammankomsten där kunde hål—
las, för såvida detta ej blefve förenadt med för dyra omkostnader. Om
dessa pris böra ej de större jordbruken och mönsterjordbruken få täfla.