OCR Output

e ea 84 — . 00 9 9 9 8

II. Redogörelse för de lokala gödslingsförsök, som
varit anordnade inom liinet under år 1905.

De lokala gödslingsförsöken, som under några föregående år på—
gått inom länet, hafva under år 1905 blifvit fortsatta. De hafva afsett
att dels för allmänheten påvisa konstgödselns användbarhet för myr—
jordens gödsling, dels för den enskilde jordbrukaren gifva svar på frå—
gan om lämpligaste gödselblandningen på den myr, där försöksfältet
varit anordnadt.

Liksom föregående år har grosshandlaren m. m. Moritz Fraenckel
i Göteborg äfven detta år kostnadsfritt ställt de för gödslingsförsöken
erforderliga kalisalterna till hushållningssällskapets förfogande.

Gödslingsförsöken hafva i regel varit utlagda efter följande plan:

a) ogödsladt;

b) 100 kg. 87 */o kaligödning —|— 200 kg. 20 superfostat —J— 75
kg. chilisalpeter;

c) 50 kg. 87 */o kaligödning —4— 200 kg. 20 %/o superfosfat —|— 75
kg. chilisalpeter;

d) 100 kg. 37 kaligödning + 100 kg. 20 */+ superfostat —I— 75
kg. chilisalpeter;

e) 100 kg. 87 %/o kaligodning —— 200 kg. 20 %/o superfosfat —I— 40
kg. chilisalpeter;

f) 100 kg. 87 */o kaligödning —|I— 200 kg. 20 %/ superfostat;

g) 100 kg. 87 */ kaligödning 75 kg. chilisalpeter;

h) 200 kg. 20 %/o superfosfat —I— 75 kg. chilisalpeter.

I några fall har dessutom tillkommit:

i) 50 lass ladugårdsgödsel; samt

°> d:o — 100 kg. superfosfat.

Allt beräknadt per 5,000 kvm. eller c:a 1 geometriskt tunnland.

Forsoksparcellerna hafva gjorts 50 kvm. = ;+%; tunnland hvar—
dera, och hvarje slags gödsling har upprepats å 3 parceller.

På ett ställe (Fredrika) har i försöket ingått äfven sandblandning
och kalkning.

Försöksrutorna hafva besåtts med ligowohafre, som skördats till
grönfoder och uppvägts omedelbart efter afmäjandet.

Godslingsforsoken med hafre hafva varit 18 till antalet, men från
två håll hafva fullständiga skördeuppgifter ej inkommit.

Öfvergödslingsförsök å gräsvall hafva anordnats på två ställen,
men från det ena hafva inga uppgifter inkommit.

Forutom nu nämnda gödslingsförsök ha på enstaka ställen anord—
nats några fältförsök med syfte att besvara frågor inom växtkulturen,
som ej stå i direkt samband med frågan om jordens gödsling.

För resultaten af samtliga dessa försök redogöres här nedan, och
ha för beräkning af det ekonomiska utbytet följande värden blifvit
satta å konstgödselämnena samt å grönfodret och gräset: