OCR Output

po Ger

anmälda rofodlingarna år 1905.

m |P Z 8
F. |$# Tm Zå m ,
Sort # l s 05 28 5: Anteckningar
& 2 & |§ 5 e
dsa _ | E 2 2
% Bortfelder,| [SI1.| Rofvor | 89% | 322 |Omsorgsfullt gallrade och rensade.
1 Pommerska och Luckrade med Weibulls hand—
potatis hacka. Delvis angripna af larver
i roten. "En betydlig miingd rof—
vor ha bortstulits ur landet”.
Bortfelder, | **/, | Dr.| Bland— | 146 378 [Välskötta, väl utvecklade rofvor.
nagot Hvita säd
p(?mmerska
Bortfelder, | /, |Dr.| Korn | 59% | 441 [Väl gallrade och rensade, medel—
litet Sekel måttigt stora vid dikningsforman—
nens besök.
Bortfelder, | **/, | Dr.| Korn 63 490 |Viil rensadt, men för svagt gallradt.
litet Pommer— — Skorden har uppgifvits till 105
ska tunnor å 42 kg.*), hvilket redu—
cerats till 63 tunnor å 70 kg.
Bortfelder, | ”/; |Dr.| Rofvor | 79% | 620 [Väl rensadt, men för svagt gallradt.
röda o. hvita och
pommerska korn
Majrofvor, / | br.| Korn, 31 241 |Nagorlunda rensade rofvor, men
Bort{elder rofvor | : mycket för täta och därför små.
— "Ohyra af flere slag har härjat
roflandet”.
Bortfelder 0.| /; |Dr.| Korn | 45% | 348 |Mycketvil gallrade ochrensade rof—
Cent. Yellow vor, men ej sastora. "Tunnan vig—
de 80 kg. Bortfelder afkastade
184 kg. pr rad, Cent. Yellow 104
kg. 1,680 kg. blast skördades”.

*) Enligt ett beriktigande af uppgifterna, som senare lämnats, skulle skörden
ha uppgått till 8,400 kg. på 240 kv.—famnar = 105 tunnor å 80 kg., sålunda mot—
svarande 681 tunnor pr tunnl.