OCR Output

No

anmälda rofodlingarna år 1905.

Sort

Anteckningar

i Bortfelder,
4 Yellow
Tankard

+ Bortfelder
4 Yellow
Tankard

1 Svalofs
Bortfelder, 4
Weibulls d:o,
$ Centenery
Yellow

Bortfelder,
Bullock

Bortfelder

Bortfelder

Bortfelder 0.
Hyv. pommer—
ska

& o

# ; E S u E un
— | E & g $
E E g Förfrukt 5 2 18 8 Z.
& (F& s£ 3F2
foe e.
/ [S1.1| Rofvor | 41,6 | 322
!!; |Dr.| Hafre 45 283
/. | Dr.| Rofvor | 96 432
%/. | Dr.| Vall || 70% | 345
Rofvor || 50 341
©/ |Dr.| Trida | 51 | 387
/. | Dr.| Vall— 65%; | 340
träda

Ojämnt uppkomna. De först sådda

ganska vackra.

Ojimna. Mer än hälften af plan—
torna ha gått ut af larver och
jordloppor. Eftersadd. "De forst
sadda ha blifvit mycket stora‘".

Synnerligen jämnt och vackert rof—
land. "Svalofs och Weibulls Bort—
felder syntes jämngoda och läm—
nade bästa skörderesultat. C. Y.
gåfvo också godt resultat, men
troligen mindre hållbara”.

Välskötta, särdeles vackra, väl ut—
vecklade rofvor.

Välskötta rofvor, men luckor före—
komma. Halfva landet hade ej
fått naturlig godsel i år, men
rofvorna voro här mycket sämre.

Välskötta kraftiga rofvor, synner—
ligen jämnt uppkomna. Där äga—
ren sått tjockast, hade de kom—

mit upp bäst. '

Omsorgsfullt rensade och luckrade
rofvor. De höstgödslade hade stort
försprång. "Pa hostgodslade de—
len (cirka hälften) erhölls 44 tun—
nor, på vårgödslade endast 21'/,
tunna*.