OCR Output

anmälda rofodlingarna år 1905.

l

p |& T Fg
f gsc 8
2. |2 Z Tm å g
35° | & at b k € g ; i
Sort da 23. Forfrukt| § 9: |§ § 9: Anteckningar
F äE $ 4 578
K& |2 E 2.

2 "4/, |Dr.| Vall 541 | 406 |Forsigkomna rofvor, rensade;
§ White, dock förekommo en del luckor.
Tankard

Bortfelder o.| **/, |Dr.| Vall 56 387 |Godsel inkörd i drillen. Rofvorna

Cent. Yellow väl uppkomna vid besöket **/,.

Centenery Yellow stod något ef—
ter Bortfelder, troligen till foljd
af senare gallring.

Gula Maj—, | */, |Dr.| Hafre, | 56% | 358 |Ganska vil uppkomna vid besoket,

Hvita pom— korn nagot glesa. _ "Hvita pommerska,

merska, A— Bullock och Centenery Yellow ha

mer. Bullock, gifvit i det närmaste lika afkast—

Cent. Yellow ning pr drill. Centenery Yellow

o. Bortfelder hade gult och fast kött. Gula

Maj— och Bortfelder ha gifvit
mindre, den senare har lidit be—
tydligt af mask. Skorden af blast
blef 3,100 kg."

Bortfelder | */, | Dr.| Korn 45 340 |Vackra plantor. En del luckor fore—
kommo. — "2,080 kg. blast skor—
dades".

Bortfelder, 3| /, |Dr.| Korn | 78% | 546 |Vil rensade och gallrade, kraftiga

Weibulls frö, plantor; några rader felslagna och
1 Svalofs omsådda. "Weibulls fro tycektes

haafgjordt foretride framfor Skel—
lefteå (Svalöfs). Rofvorna vägde
upptill 5 å 7 kg.©

Bortfelder | '/, |Dr.| Vall 58 280 |Jorden tyekes lida af "silta". Plan—
torna vid besöket ganska väl ut—
vecklade, dock förekommo en del
luckor.

Bortfelder | ®/, | Dr.| Rofvor | 404 | 204 |Den forsta sadden misslyckades å

halfva landet, omsadd den ‘*/;.
Väl gallradt och rensadt. Luck—
radt medelst "grepyxa®".