OCR Output

Socken

s 74 s

Redogörelse för de till täflan

Agarens namn

yeouy

Jordmån

Gödsling

Skellefteå

d:o

Innervik

Sörböle

Sunnanå

Gust. Viksten

P. Södergren

Rob. Fahlgren

L. A. Fahlgren

C. E. Alm

Karl Holmlund

Adam Anders—
son

bo
>
t

. 246

206

224

322

205

Lermylla

Lerjord

Sandmylla

Sandmylla

'

Sandmylla

Lermylla

16lass kreatursgod—
sel, 2 tunnor la—
trin, 30 kg. wi—
borghsfosfat, .. 6
kg. chilisalt. Of—
vergodsling med
gödselvatten.

1 hl. sl. kalk, 18
kärrlass gödsel,
25 kg. superfos—
fat, 18 kg. kali—
gödning, samt 18
kg. chilisalpeter
såsom öfvergöds—
ling.

15 lass ladugårds—
godsel _ nerplojd
på hösten, 35 kg.
rotfruktsgodning,
15 kg. chilisalpe—
ter till plantorna.

8 kärrlass kreaturs—
gödsel, 25 kg. rot—
fruktsgödning, 10

— kg. _ chilisalpe—
ter _ öfver—
gödsling.

20 kärrlass ladu—
gårdsgödsel, 65
kg. rotfruktsgöd—
ning, 18 kg. chili—
salt till plantor—
na.

25 lass hästgödsel,
3 tunnor latrin, 3
tunnor kalk, 85 kg.
potatisgodning, 70
kg. aska såsom
öfvergödslingmot
mask.

1 tunna sl. kalk och
1 d:o aska på
hösten, 15 lass
kreatursgödsel, 25
kg. kainit, 12 kg.
chilisalpeter före
sådden.