OCR Output

Socken

By

Agarens namn

Redogörelse för de till täflan

Teuure;—'A3
[roxy

Jordmån

Godsling

Burträsk

d:o

d:o

d:o

Grantrisk

Kalfträsk

Åsträsk

Andersfors

Bygdeträsk

Anders—
vattnet

Skarberget

J. A. Lindahl

August Lund—
strom

M. G. Lundstrom

N. F. Forsgren

P. A. Johansson

N. O. Olsson

C. A. Dahlberg

Joh. Nystrom

194

374

211

639

238

275

370

Myrjord

Sandmylla

Myrjord

Sandmylla

Myrjord

Sandmylla

Sandmylla

Mylljord

17lass kreatursgod—
sel (på hösten), 2
skäl aska, 1 tunna
urin till öfver—
gödsling.

20 lass kreatursgöd—
sel, 75 kg. super—
fosfat, 75 kg. kali—
godning.

60 kg. wiborghsfos—
fat, 45 kg. kali—
godning, 20 kg.
chilisalpeter så—
som ofvergodning.

20lass kreatursgod—
sel (nerplojd på
hosten), 100 kg.
superfosfat, 100
kg. kaligödning,
80 kg. chilisalpe—
ter, däraf 30 kg.
såsom öfvergöds—
ling.

40 lit. sl. kalk, 10
lass kreatursgöd—
sel, 3 lass latrin—
kompost, 100 kg.
superfosfat, 22 kg.
chilisalpeter _ på
plantorna.

8 lass stallgödsel, 2
tunnor aska, 50
kg. potatisgod—
ning, 50 kg. wi—
borghsfosfat samt
10 kg. chilisalpe—
ter.

10 lass kreatursgöd—
sel på hösten, 10
d:o på våren, 12
fot aska, 40 kg.
wiborghsfosfat.

25lass kreatursgod—
sel, 100 kg. kali—
salt, 25 kg. chili—
salpeter _ sasom
öfvergödsling.