OCR Output

— 71 —

anmälda rofodlingarna år 1905.

m |? E 5
S |2 E 7w |7¢ m
E. m |2 E p— .
Sort g |S EFörfrukt! 3 S |G F S: Anmärkningar
å |F & 3 & |g 5o
& |1 2 5.

Bortfelder | *%/, |Dr.| Rofvor | 130 | 349 |Rofvorna väl uppkomna vid besö—
ket ‘*/,, men ojämna till sin ut—
veckling.

i Bortfelder, ‘*/, | Dr.| Rofvor | 76 451 |Plantorna uppkomna och gallrade

$ Pommerska) — o. korn vid besöket. Luckor hir och dir.

Bortfelder | /; |Dr.| Gron— | 45 343 |Drillarna for höga och afstandet

foder dem emellan for stort. Plantorna
väl uppkomna och jämna, redan
gallrade vid besöket '%/,.

2 Bortfelder,| */, |Dr.| Gron— | 72% | 246 |Plantorna klent uppkomna, skada—

; Pommerska foder de aflarver. *Eftersådd den **/;,
men dessa plantor, som efter ett
godt regn framkommo i midten
af juli, hunno ej bilda annat än
blast. Enstaka rofvor från första
sådden gingo ända till 115 kg. i
vikt."

Bortfelder | **/, [Sl.L| Gron— | 81 417 |Plantorna vil uppkomna vid besö—

foder ket, nagot skadade af "mask®".

Bortfelder 0. %/, |Sl.1. Korn, 45 365 jViil ‘uppkomna plantor. — Afstånd

rikt mellan raderna 45 cm. Den ena
godsladt tegen led nagot af vatten.

l Pommerska | *"/, |Sl.1l.| Vall— 721 | 470 |Plantorna synnerligen val uppkom—

träda na och jämna. mellan
raderna 45 cm.

% Bortfelder, **/; |SL1L|/ Hafre 55 379 |Luckor till följd af torka och for

i Pommerska tunn sådd. Afven ha larver an—

/ gripit. _Omsådd företagen. 41 cm.
mellan raderna.

Bortfelder | **/,, | Dr.|Korn o0.| 42% | 217 |Plantorna ganska väl försigkomna

276 vall vid besöket, men en del luckor
förekommo.