OCR Output

Socken

Agarens namn

Redogorelse for de till täflan

jeoay

Jordmån

Gödsling

Nysätra

Löfånger

d:o

d:o

Hertzånger

Skäran

d:o

Flarken

Hötjärn

Böhle

Blacke

W allen

C. Lundberg

J. A. Trygg

Alb. Vestermark

M. H. Ab erg

J. M. Lundberg

G. A. Rönmark

M. Pettersson

J. Sandstrom

Oskar Olofsson

579

458

302

226

304

Myrjord

Sandmylla,
mylljord

Sandjord

Mylljord

Myrjord,
lerkord

Lermylla

Lerbl. myr—
jord

Sandmylla

Sandmylla

l21asskreåtursgöd—
sel, 150 kg. to—
masfosfat, 100 kg.

superfosfat. Of—
vergodsladt med
gödselvatten.

25 lasskreatursgöd—
sel, 5 hl. gödsel—
vatten.

20lass kreatursgod—
sel, 25 kg. ben—
mjöl (på hösten).
Ofvergödsladt m.
gödselvatten.

36 lass kreatursgöd—
sel, 100 kg. to—
masfosfat (hösten),
66 kg. 20%/, kali—
salt. Ofvergöds—
ling med "salpe—
terjord".

5 hl. sl. kalk, 50 kg.
superfosfat, 50 kg.
20"/, kalisalt samt
chilisalpeter så—
som _ öfvergöds—
ling.

29, hi. st.
lass histgodsel,
90 kg. superfos—
fat, 45 kg. kali—
godning (87°/,) 0.
chilisalpeter _ till
öfvergödsling.

3 hl. sl. kalk, 8 lass
hästgödsel, 75 kg.
rotfruktsgödning,
17 kg. chilisalpe—
ter på plantorna.

Gödselvatten _ före
sadden och till
ofvergodsling, 45
kg. rotfruktsgöd—
ning, 25 kg. su—
perfosfat.

22 lass kreatursgod—
sel, 50 kg. tomas—
fost., 50 kg. kainit
samt gödselvatten
till ofvergodsling.