OCR Output

EaT e

A n m ä r k n i n g a r

fLämnat råd vid diknings— och odlingsplan å en mindre mossodling.
Afvigning och utstakning af afloppsdiket å en större mossodling.
Inspekterat en rofodling.

Lämnat råd vid odling och godsling.

Afvägning och utstakning af dikes— och odlingsplan & en mossodling.

Inspekterat en rofodling.

Lämnat råd vid dikning och odling, samt skrifvit ansökan att få
landtbruksingenjör.

Lämnat råd vid diknings— och odlingsplaner af några större och
smärre mossmarker samt dess gödsling och jordförbättring, m.
fl. råd i jordbruksskötsel.

{Afvagning af flera långa sträckor för ängsvattning.

Lämnat råd vid torrläggning af omkring åkern liggande små kärr
och mossmarker, med deras sumpiga dalgångar.

Lämnat råd vid dikning, odling och gödsling, samt skrifvit ansökan
att få landtbruksingenjör.

D:o d:o d:o.

Lämnat råd vid dikning, odling, jordförbättring och gödsling å en
mossodling.

Inspekterat en rofodling.
oo ä 9 samt lämnat råd vid diknings— och odlings—

_ plan & en mossodling.
Inspekterat en rofodling. . i
35 a å Afvägning för sjösänkning, lämnat råd vid
dikning, odling och gödsling,

Lämnat råd vid dikning, odling, jordförbättring och gödsling af en
mossodling, m. m.

Inspekterat en rofodling.

Afvägning för dikning och schaktning kring gården.

Afvägning och utstakning af tegomläggningen å gårdsskiftet.

Afvägning för att finna bästa utloppet för ett afloppsdike.

Lämnat råd vid dikning, odling, jordförbättring och gödsling, m. m.

Umeå i december 1905.

Nils Persson.