OCR Output

l 85 ——

A n m i r k n i n g a r

Afvägning för att få bättre afloppsdiken å de gamla odlingarna, m. m.

¬

Afvigning för både afloppsdike och täckdiken å gårdsskiftet.

Afvägning för torrläggningsplan af en ny myrodling, m. m.

Afvägning för att få aflopp öfver fleras åkerskiften.

Afvigning och utstakning af täckdikningsplan samt råd vid dess
liggning.

Lämnat råd till både öppna och täckta dikesplaner å gårdsskiftet
samt dess gödsling.

D:o d:o d:o.

Utstakning af dikning och odlingsplan å 20 hektar myrmarker.

Inspekterat ett roffält.

D:o d:o d:o.

Afvägning samt råd vid dikning och odling.
{Liimnat råd vid dikning, odling och gödsling å större mossmarker.
fInspekterat ett roffält.
n hafreodlingsförsöket.
Lämnat råd vid bättre dikning, gödsling, jordförbättring samt odling
af det återstående af myren.
Inspekterat en rofodling; lämnat råd vid dikning och odling.

{ 99 99 99
l a
{ 99 99 99

_” 99 99
ling, m. m.

lUndersökning af en större sjösänkning, men som sjön innehöll till

| : — största delen stenbotten och kostnaden anses blifva stor, så af—
rådde jag foretaget.

Lämnat råd vid dikning, odling, gödsling och jordförbättring af en
mindre myra, till en del odlad.

Lämnat råd till större myrmarkers torrläggning, dess dikes— och

__ odlingsplan samt gödsling och jordförbättring.

{Inspekterat en rofodling.

e va ga vee

Lämnat råd vid dikning, odling och göds—

Lämnat råd vid dikning och odling af en mindre mosse.

ss o p , _ storre myra.