OCR Output

S e

W

A n m ä r k n i n g a r

Tillvägning af gödsel och säd för gödslings— och hafreodlingsförsök
samt afsändt till alla ställen.
Sådt ett gödslingsförsöksfält.
» __ hafreodlingsförsök.
{ » =_9 godlingsforsoksfalt.

» __ hafreodlingsförsök.
Utstakat ett hafreodlingsförsök! Det var ej tillredt att så.
Sådt ett gödslingsförsöksfält.

» =_, hafreodlingsförsöksfält.

» = »

c hafreodlixygsförsöksfält.
» =_, ötvergödslingsförsöksfält å vall.
» _, hafreodlingsförsökstält.

{Besiktigat de sådda hafreodlingsförsökstälten.

Sådt ett hafreodlingsförsöksfält.

7 99 99

» =_& Zödslingsförsöksfält.
» __ hafreodlingsförsöksfält.
» =_9 gödslingsförsökstält.
» __ hafreodlingsförsöksfält.

19 99

4 =& gödslingsförsöksfält.

Afvägning för att få bättre afloppsdiken samt råd vid några smärre
odlingsplaner. ‘

Afvägning för afloppsdiken samt råd vid dikning, odling och gödsling. |

Afvägning, lämnat råd i dikning, odling, jordförbättring och gödsling.

Lämnat råd vid dikning och odlingsplaner å några smärre mossmar—
ker, jämte förbättring med dikning å de gamla odlingarna, m. m.

Afvigning for dikes— och odlingsplan & en större myra samt göds—
ling och jordförbättring, m. m.

{Lfimnat rad vid dikning och odlingsplaner & nya mossodlingar samt
förbättring af dikning å den odlade marken samtgödsling o. skötsel.

Lämnat råd både vid täckdikning och öppna diken, gödsling och
jordforbittring.