OCR Output

F ö rr ä t t n i n g e n s b e s k a f f e n h e t

Lämnat råd angående skötsel af påbörjade myr— och mossodlingar, äfvensom
upplysningar om gödselns tillvaratagande, om kompostberedning, om val—
lars igensaning med lämpligt gräsfrö, om rofodling.

Samma som föregående.

Undersökt ett myrtag angående dess lämplighet som inströmedel; lämnat råd
angående gödselns bättre tillvaratagande, kompostberedning och rofodling.

Föredrag vid dess sammanträde om nödvändigheten af åkerjordens fullständiga
afdikning samt sättet för dess utförande samt om åkerjordens bearbetning
och gödsling.

Lämnat råd i jordbruksfrågor i allmänhet samt särskildt om skötsel af rofodling.

:Samma som föregående.
t

Lämnat råd angående skötsel af påbörjade myr— och mossodlingar, om kom—
postberedning, vallars igensåning samt rofodling.

Lämnat råd angående jordbruksfrågor i allmänhet.

postberedning, fröblandningar för vallars igensåning, rofodling, m. m.

Lämnat råd och upplysningar angående skötsel af påbörjade myr— och moss—
odlingar samt rofodling.

Undersökt en myra angående dess odlingslämplighet; därjämte lämnat råd och
upplysningar om rofodling och vallars igensåning och skötsel.

Lämnat råd angående jordbruksfrågor i allmänhet, äfvensom skötsel af påbör—
jad mossodling, sasom dikning, m. m.

Lämnat råd och upplysningar angående dikning samt skötsel af påbörjad moss—
odling; därjämte undersökt tvänne myrmarker angående dess lämplighet till
odling; undervisat i rofodling, vallars igensåning samt kompostberedning, m. m.

Undersökt lämplig mark för anliggande af kronotorp.

Lämnat råd och upplysningar angående skötsel af påbörjade myrodlingar, om
rofodling, om gödselns bättre tillvaratagande, om kompostberedning, om
vallars igensåning, m. m.

Undervisat i rofodling.

Undersökt en mossmark angående dess odlingslämplighet; lämnat råd och upp—
lysningar i jordbruksfrågor i allmänhet.

lFöredrag. Därjämte lämnat råd angående förbättrande af gödselstäder, kom—

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad mossodling; därjämte undervisat om
gödselns bättre tillvaratagande, om kompostberedning, om vallars igen—
såning och skötsel samt om rofodling, gräsfröblandningar, m. m.

Lämnat råd och upplysningar i jordbruksfrågor i allmänhet samt om inredning
af ladugård och stall.