OCR Output

_—#

F ö rr ä t t ni n g en s b e s k a f f e noh e t

Granskades förslag till resplan inom Asele socken.
{Uflade ett försöksfält på en myrodling.

Lämnat råd och upplysning angående igensåning af vall med lämpligt grasfro.

|F6redrag. Därjämte limnat råd och upplysningar angående skötsel af påbör—
jad myrodling, om rofodling, vallars skötsel, förbättrande af gödselstäder,
l konstgodsel, m. m.

Lämnat råd och upplysningar i jordbruksfragor i allmänhet och
om rofodling.

Lämnat råd angående skötsel af påbörjad myrodling, såsom dikning, jordkör—
ning, kalkning, äfvensom om gödselns bättre tillvaratagande samt rofodling.

Samma som föregående.

Lämnat råd angående nybyggnad af ladugård och stall, äfvensom skötsel af
påbörjad myrodling, rofodling, m. m.

Lämnat råd angående dikning.

[Föredrag. Därjämte lämnat råd angående skötsel af påbörjade myrodlingar,
såsom bättre utdikning, jordkörning, m. m., äfvensom om rofodling och göd—
selstädernas förbättring.

Undervisat i rofodling.

Lämnat råd och upplysning angående skötsel af påbörjad myrodling.

jLämnat råd och upplysningar i jordbruksfrågor i allmänhet och särskildt om
I rofodling.

Lämnat rådangående skötsel af påbörjad myrodling, äfvensom om rofodling. m. m.

/Samma som föregående.

Lämnat råd angående torfströberedning, konstgödsel, äfvensom utdikning af på—
börjad myrodling samt rofodling.
fLämnat råd angående skötsel af påbörjad myrodling, såsom dikning, jordkör—
V ning och kalkning, äfvensom lämplig konstgödsel och rofodling.
Lämnat råd angående ombyggnad af ladugården.
Undervisat om gödselstadens förbättring, äfvensom myrodling och rofodling.
Lämnat råd angående dikning, vallars igensåning samt rofodling.
Lämnat råd angående jordbruksfrågor i allmänhet.
Lämnat råd angående skötsel af påbörjad myrodling, äfvensom upplysning i
jordbruksfrågor i allmänhet. .
Utstakat diken för myrodling samt uppgjort odlingsplan för densamma.
:0 d:o d:o.
[Lämnat råd angående skötsel af myrodlingar, äfvensom upplysningar i jord—
4 bruksfrågor i allmänhet.
lUndersökt en mindre sjö angående dess lämplighet för utgräfning.