OCR Output

— BB —

I forra årets reseberättelse framhöll jag, hur intresset att hora:
och lära något om jordbruket och dess förbättrande inom detta distrikt
visade sig vara stort och allmänt, och, glädjande att nämna, har all—
mänheten äfven denna sommare visat samma vakna intresse. I så godt
som hvarje by rådde grannarne emellan en verklig tiflan om, hvem
som skulle kunna uppvisa det bästa roflandet eller den största odlin—
gen. Fortgår arbetet på jordbrukets förbättrande i denna riktning, så
torde det ej dröja alltför länge, innan verkliga mönstergårdar uppstå
på denna ort.

Tid och ställe, de besöktes namn samt beskaffenheten af det ar—
bete, som under sommaren utförts, torde bäst framgå at följande tabell.