OCR Output

E pG

(Bil. C).

Extra länsagronomens tjänsteberättelse för år 1905.

Till Västerbottes läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, Umeå.

Härmed får jag vördsamt afgifva berättelse öfver min verksam—
het under gångna sommaren som extra länsagronom inom länet.

Resan började den 25 maj och slutade den 16 september.

Enligt forvaltningsutskottets beslut af den 1 april 1905 anmoda—

des jag att äfven under förliden sommare besöka Äsele, Dorotea och
Vilhelmina socknar, och hade filialafdelning i

Åsele redan före min ankomst dit uppgjort en reseplan, hvilken upp—

tog samtliga byar eller hemman inom Asele socken, och hvilken res—
plan jag äfven följde.

o Sommarens arbete har sålunda varit forlagdt hufvudsakligen inom
Asele socken, men hafva äfven resor företagits till Vilhelmina och
Dorotea socknar.

Liksom år har jag i de större byarne hållit föredrag,
och hafva de ämnen, som därvid behandlats, varit: om åkerjordens af—
dikning samt sättet därför, om kreatursgödselns ändamålsenligaste till—
varatagande, om konstgödseln och dess användning, om vallars igen—
såning och skötsel, om lämplig växtföljd, om myr— och mossodlingar
samt om rofodling.