OCR Output

sys e
M

A n m ä r k n i n g_ a r

Besett deras ägor, hufvudsakligen myrarna, och undervisat om des—
sas rätta skötsel.
Föredrag hos G. A. Svensson.

Undervisat om dikning, jordförbättring, gödsling och öfriga ktultur—
åtgärder å myrjord.

Föredrag hos Ol. Eriksson.