OCR Output

+i d — ———

A n m ä r k n i n g a r

Råd i fråga om gödsling af nyodlad mark.
Inspekterat tvänne roffält och gifvit utlåtande angående jordför—
bättringsmedel, m. m.

Besett deras myrvallar och odlingslägenheter. Undervisat om dik—
ning, kalkning och gödsling, m. m.

Diskussionsmite hos O. L. Larsson.

Muntliga och skriftliga råd angående behandling at sandjord, hög—
mosse och lågmosse.

Besett ägorna och gifvit råd angående åkerjordens behandling.

Gifvit utlåtande angående en myrs odlingsvärde, uppgjort förslag
till dess afdikande och lämnat upplysningar rörande forfarings—
sättet vid odling och besåning.

Råd i fråga om torrliggning, kalkning och gödsling af myr..

Muntliga och skriftliga råd i samma som föregående.

Uppgjort forslag till ny inredning af ladugård och svinhus. Lim—
nat råd i fråga om svinskötsel.

Råd angående myrodling.

Föredrag eller samtal angående jordbruket i gästgifvargården.

Utlåtande öfver odlingsvärdet af en myr. Råd angående dess upp—
odling och godsling.

Råd angående dikning och jordförbättring å inägorna samt odling
och godsling af myrjord. :

Undervisat om dikning och jordförbättring å åkerjorden, rofodling,
m. m. Uppsatt profmjölkningsbok.

Undervisat om åkerjordens grundförbättring, dikning och gödsling,
m. m. Föredrag i jordbruksskötsel för ett flertal byamän.

Föredrag å skolhuset.

Utstakat rutor för ett gödslingsförsök kommande år.