OCR Output

— 4 m

mssa

A n m ä r k n i n g a r

Besökt honom för att bese gödslingsförsöket, som dock redan var
afbärgadt.

Inspekterat försöksfältet.

Lämnat föreskrifter rörande det kommande årets arbeten.

Besiktigat försöksfältet och tagit fotografier från detsamma.

Inspekterat byggnadsarbetena och lämnat föreskrifter för det kom—
mande året.

Samma som föregående.

Inspekterat ett försöksfält.

Samma som å föregående mönsterjordbruk.

Besiktigat härvarande försöksfält.

:a iia
: Samma som å föregående mönsterbruk.
Besiktigat försöksfältet.

D:o d:o.
Pro d:o.
Samma som å föregående mönsterbruk.
D:o d:o.

Inspekterat en rofodling och ett hafreförsök. Gifvit råd angående
dikning och gödsling å myr.
Besett forsoksfiltet.

Besett deras odlingar och gifvit instruktioner om lämplig gödsling, m. m.
Samtalat öfver skilda ämnen inom landtbruket och gifvit dem, råd
angående jordbruksdriften.

Råd med afseende på myrars behandling, användning af konstgöd—
sel, grönfoderodling, m. m.

Utlåtande rörande dräneringen af ett odlingsskifte.

Uppgjort skiss till ladugårdsbyggnad.

Råd angående grundförbättring och gödsling af myr.

Föredrag i F. Burvalls gård.

Diskussionsmöte därsammastädes.

Besett deras ägor, spec. myrarna, och lämnat föreskrift angående
limplig behandling.

Besiktigat ett roffält och tagit kännedom om resultatet af fältför—
söken. »

Undervisat angående jordbrukets skötsel i allmänhet och behandlin—
gen af myrjord. Skriftliga anteckningar till de flesta.