OCR Output

A n m ä r k n i n g a r

Besiktigat ett roffält och gifvit råd i fråga om bl. a. ragodling.
Uppgjort plan för afdikning och kultivering af hvitmossemyr.
ämnat föreskrifter angående behandling af myrmarkerna. Afvigt
en afloppskanal för uppränsning.
Inspekterat ett roffält.

D:o d:o : och samtalat i jordbrukstrågor.
M.o d:o.
D:o d:io _ och gifvit råd i fråga om gödsling af sandjord.

Besiktigat ett hafreforsok och uppgjort förslag för torrläggning af
vattensjuk backsluttning.

Inspekterat ett roffält.

Råd angående kalkning och gödsling af myrjord.

Inspekterat ett roffält och lämnat råd i fråga om dikning och göds—
ling.

Besett deras ägor och undervisat om myrodling, dikning, gödsling,
kalkning, rofodling, torfströberedning, m. m. Besiktigat ett roffält.

Föredrag hos hemmansägaren Lundmark.

Råd angående dikning och gödsling.

Meddelat undervisning angående dikning, kalkning, gödsling, sär—
skildt å myrjord.
Närvarit vid hushållningssällskapets sommarsammankomst.
Besett en nyodling och gifvit råd angående skötseln af densamma.
Uppgjort plan för det kommande årets arbeten vid mönsterjordbruket.
Besiktigat ett hafreförsök och uppgjort cirkulationsplan för egendomen.
Inspekterat en rofodling. .
ika ett gödslingsförsök.

Uppgjort plan för afdikning af en myr; gifvit råd angående göds—
ling och besåning af myrjord.

Inspekterat ett försöksfält.

Uppgjort plan för uppodling af en myr, gifvit råd rörande åker—
jordens gödsling och satt upp förslag till foderordning för vintern.