OCR Output

*A n m ä r i n g a t

Foredrag & skolhuset.

Råd angående täckdikning å flere fält, gödsling till gronfoder och
gras, behandling af latrin, m. m.

Besiktigat hafreförsöket och öfvergödslingsförsöket.

Arbetat & mönsterjordbruket.

Gifvit åtskilliga råd särskildt i fråga om användning af konstgödsel.

Lämnat råd angående åkerns afdikning, bearbetning, kalkning och
gödsling, myrjordens gödsling, m. m.

Råd angående behandling af starkt alunhaltig myrjord.

Råd angående inredning af ny ladugårdsbyggnad.

Besett ett hafreodlingsförsök.

D:o ett gödslingsförsök.

Undervisat rörande dikning och gödsling. Afvägt afloppsdiken och

ritat profiler för desamma.

Samma som föregående.

Besett deras ägor och gifvit råd i fråga om sandjordens och myr—
jordens behandling.

Undervisat om dikning, jordförbättring, gödsling och anvindning af
gräsfrö.
Uppgjort plan för dränering af ett odlingsskifte.

Besett dem tillhörande odlingsmyrar och gifvit muntliga och skrift—
liga råd angående myrarnas uppodling och skötsel.

Besett deras inägor och odlingsmarker, speciellt myrar, undervisat
rörande dikning med öppna eller täckta diken, användning af
kalk och konstgödsel, insåning af passande gräsfrö och vallar—
nas öfvergödsling, m. m.

Råd angående odlingsmetoder och gödsling å myrjord.

Inspekterat ett roffält och besökt en myr för utlåtande rörande dess
lämplighet för ängsvattning eller uppodling.

Föredrag å skolhuset.