OCR Output

oe

A n m ä r k n i n g a r

‘Besett ett hafreforsok.
Foredrag å skolhuset.

Besiktigat deras roffält.

Afvägt ett afloppsdike och uppgjort plan för upptagning af detsamma.

Samma som föregående.

Besett ett försöksfält. . —

Besökt honom för att inspektera ett roffält, hvilket emellertid slagit
fullständigt fel.

Besiktigat hans rofodling och gifvit råd i jordbruksfrågor.

Samma som föregående.

Inspekterat ett gödslingsförsök.
D:o en rofodling och ett hafreförsök. Gifvit råd i fråga om
dikning.

Gifvit anvisning angående täckdikning och rofodling.

Inspekterat ett hafreförsök. Besett en skogsmark och gifvit utlåtan—
de rörande dess lämplighet för odling.

Besett ett hafreforsoksfalt.
Do d:o.

Besiktigat ett rofland.

Afvägt ett afloppsdike 1 "norra ingarna®.

Besett ett fältförsök.

Besett ladugårdsbygget å mönsterjordbruket och lämnat föreskrifter
angående inredningen. Besiktigat arbetena å utskiftet.

Inspekterat ett roffält. Gifvit råd i fråga om gödsling å fast mark
och myrjord. Gifvit utlåtande öfver odlingsvärdet hos en myr.

Besiktigat ett roffält och samtalat öfver mianga jordbruksfragor.
ika 200
D:o ett hafreförsök.
D:o __ ett gödslingsförsök.
D:o ett hafreförsök.

Uppgjort förslagsritning till ladugårdsbygge.

Gifvit råd angående anslagsbegäran för myrjordsutdikning.

Gifvit råd i fråga om dikning och jordförbättring, gödsling till olika
sädesslag, insåning af gräsfrö, öfvergödsling, m. m.