OCR Output

— 3Y — os

W

A n m ä r k n i n g a r

j Anlagt ett gödslingsförsök.
D:o d:o.

Inspekterat arbetena vid mönsterjordbruket.
Anlagt ett godslingsforsok.

Besiktigat mönsterjordbruket.

Lagt ut ett försöksfält.

D:o d:o.

M:.o d:o.
Besett mönsterjordbruket.
D:o d:o.
Lagt ut ett forsoksfalt.

D:o d:o.

M:o d:o.
Besiktigat minsterjordbruket.

M:o d:o.
Inspekterat ett roffält.

D:o d:0,

D:o d:o.

D:o d:o.

D; ett hafreforsok.

Gifvit råd angående dikning, gödsling m. m. & myrjord och sand—

mylla.

Besiktigat ett roffält.
Pkeo d:o.
13:0 d:o.
D:o d:o.
D:o d:o

Gifvit råd angående inredning af nybyggd ladugård, angående göds—
ling och insådd af gräsfrö på olika jordarter. Afvägt för be—
stämmande af riktningen för ett afloppsdike.

Utarbetat ritningar till ladugårdsinredningen.

Inspekterat ett rofland och undervisat i åtskilliga jordbruksfrågor. |,

Inspekterat ett rofland. Samtalat i landtmannafrågor af aktuellt in—
tresse.

iBesiktigat roffält och hafreförsök.

Muntliga och skriftliga råd för behandling af åkerjorden.