OCR Output

äe

sig bör betydelsen af ett grobart och godt hafreutsäde, ehuruväl bättre
utsädessorter börja på att spridas genom landtmannaföreningarna.

Potatisen har gifvit en rik afkastning, ehuru den på en del orter
skadats af potatismöglet. Rofvorna hafva äfvenledes gifvit en fullgod ,
skörd, där de kommit väl upp från våren och insekthärjningarna ej
varit alltför svåra.

Teg, Umeå i januari 1906.
Martin Bergstrom.