OCR Output

ZL BB ==

jämte måste en successivt fortgående utgallring af de sämre korna före—
tagas och i stället kor med bättre mjölkegenskaper genom egen upp—
födning eller inköp anskaffas.

Fältförsöken.

Under året hafva på hushållningssällskapets bekostnad utförts
lokala godslingsforsok till ett antal af 18, hvartill komma 2 öfvergöds—
lingsforsok å vall samt några speciella kulturförsök. Dessa forsok hafva
fördelats öfver hela länet, och redogöres för resultatet i särskild bilaga.

PA undertecknads forslag beviljade forvaltningsutskottet forliden
vår 115 kr. för anställande af jämförande hafreodlingsförsök, och hafva
härför 21 st. försök, fördelade inom länets norra del, blifvit utförda.
Meningen med dessa försök har varit dels att söka utröna, hvilka hafre—
sorter som lämpa sig bäst till grönfoder— eller kärnskörd inom vårt län,
' dels att genom försökens anläggande på centrala platser ute i bygderna
sprida kännedomen om nya framstiende hafresorter ut bland den jord—
brukande befolkningen. Anordningen af dessa försök och resultatet
for året framgå af bifogade redogörelse. >

Rörande utgången af rofodlingstäflingen hänvisas också till den
speciella redogörelsen härför.

Årsväxten.

Sommaren 1905 har utan tvifvel varit den mest gynnsamma af
de fyra senaste årens. Våren inföll tidigt, och värme inträffade, så
att sådden kunde taga sin början omkring den 20 maj. Vårsäden kom
vackert upp, likaså potatisen, men rofvorna ledo mycket af den rådan—
de torkan under försommaren.

Gräset och säden sköto till en början god fart, och utsikterna
för en god äring voro de ljusaste. Förhoppningarna om en god gräs—
skörd infriades också, där man fått regn i nämnvärd mängd under
växttiden. _1 norra delen af länets kustland tyckes bristen på neder—
börd emellertid ha varit kännbar. Här tyckes höskörden endast ha
blifvit jämförlig med fjolårets, då den däremot inom länet för öfrigt
blifvit god eller öfver medelmåttan. Dessvirre rader inom en stor
del af länet ännu den seden, att slåtterns början uppskjutes alltför
länge. Detta verkar i dubbel måtto skadligt. En stor del af höet för—
lorar i näringsvärde genom öfvermognad, och då dåligt bärgningsväder
i regel inträffar under senare delen af sommaren, nedsättes höets värde
ännu ytterligare och bärgningskostnaden ökas.

Kornet utvecklade sig tidigt och kunde skördas redan från mid—
ten af augusti. På torrare jord har halmen och kärnan blifvit nog så
späd, men i regel har skörden blifvit fullgod. Samma är förhållandet
med rågen.

Hafren nådde äfven mognad i länets kustland. Såsom grönfoder
har den gifvit en god afkastning. Emellertid beaktas ej ännu som