OCR Output

— 85 —

till ända. Angående verksamheten härstädes under detta år må föl—
jande anföras.

Den i maj blefvo tvänne jordbruksförmän anställda, hvilka sedan
biträdt mönsterjordbrukens ägare i allehanda jordbruksgöromål. Deras
första arbete blef att instruera ägarne i de nya redskapens skötsel och
att tillse, det dikning och kalkning m. m. å det första skiftet blefvo i
vederborlig ordning utförda före vårsådden. Sedan forminnen blifvit
i tillfälle att närmare sätta sig in i cementeringsarbete vid byggena å
den nya landtbruksskolan, hafva de äfven biträdt å mönsterbruken vid
omändringarna i ladugård och stall. De förändringar, som här vid—
tagits, ha utförts enligt af undertecknad uppgjorda ritningar och ha
afsett att skaffa mera luft och ljus åt kreaturen, göra utfodringen be—
kvämare och framför allt hindra forlust af landtmannens virdefullaste
gödselmedel. På två håll hafva t. o. m. de gamla uthuslängorna måst
helt och hållet slopas och nya byggnader för kreaturen uppföras.

Såsom var att vänta, ha mönsterjordbruken hvar på sitt håll varit —
föremål för ortsbefolkningens uppmärksamhet och aktgifvande. De nya
redskapen hafva skärskådats och stundom afprofvats, arbetena i ladu—
gården ha tagits i betraktande af många besökande, som uttryckt sin
belåtenhet med de nya anordningarna, arbetena ute på åkern och den
växande grödan hafva ock beskådats. Redan kan man ock bevittna,
att mönsterbruken icke blott tjänstgjort som åskådningsmaterial, utan
äfven borjat gifva uppslag till förändringar. Från flere håll berättas
sålunda, att grannarna gjort anstalter för att hemköpa sadana redskap,
som de sett på mönsterbruken, och årets grönfoderskörd, som i all—
mänhet utfallit rikligt, har slagit så an, att litet hvar, som besett den,
börjat tänka på att odla baljväxter till grönfoder nästa år.

Jordbruksförmännens tjänstgöring, som egentligen skulle ha upp—
hort den 1 nov., blef i år utsträckt till den 15 dec., för att mönster—
brukarne skulle få en längre tids undervisning i kreaturens skötsel och
ledning vid ordnandet af utfodringen i ladugården. Foderordningen
har sålunda öfverallt (på ett undantag när) förändrats därhän, att fodret
fördelas på två regelbundna måltider om dagen, mellan hvilka djuren
få njuta 4—5 timmars hvila, i stället för den förut brukliga ordningen
med hela dagen fortgående utfodring.

De fyra södra mönsterbruken hafva anslutit sig till den kontroll—
förening inom södra delen af kustlandet, som började sin verksamhet
den 1 sistlidne november, hvadan dessa gårdar sålunda hafva kontroll
och ledning för utfodringens ordnande hela året om.

Profmjölkningssiffrorna for året visa, att ett drygt arbete ännu
återstår inom de flesta ladugårdarna för att göra besättningarna jämna
och goda. Medelmjolkningen pr besättning har växlat från 1,529 liter
upp till 2,111, sålunda en skillnad på 40 %. För de enskilda korna
har naturligtvis afkastningen växlat i ännu högre grad. Detta visar
nödvändigheten af ej blott att utfodringen i ladugården ordnas på ett
tillfredsställande sätt, utan äfven att större hänsyn fästes vid fodrets
näringsrikedom och att isynnerhet sommarunderhållet bättre ordnas. Där—