OCR Output

ordnade med biträde af kunniga landtmän, anser jag därför kunina blifva
af stor betydelse för att väcka den jordbrukande allmänheten till mera
håg och lust för jordbruket, till ett mera framgångsrikt och målmed—
vetet arbete på höjandet af jordbrukets afkastning. _ Landtmannaför—
eningarna borde också mera än hvad nu är fallet taga såsom sin upp—
gift att anordna dylika möten, och skulle de därigenom hvar på sin
ort säkerligen bidraga till ett ökadt intresse för modernäringen.

— Såsom föregående år varit vanligt, hafva äfven i år de personer,
som så önskat, erhållit besök å sina respektive jordbruk, äfven om de
ej till förvaltningsutskottet inlämnat ansökan om bitride. Inalles hafva
under sommarens och höstens lopp 208 jordbrukare blifvit besökta,
däri äfven inberäknade de, som haft rofodlingar eller fältförsök till
beseende. i

Under årets lopp har undertecknad tillryggalagt en väglängd af
259,s nymil efter häst och 19 nymil till fots eller med båt, hvartill
komma jirnvigsresor. Antalet förrättnings— och resdagar uppgår till 157.

Då förrättningarnas antal i år varit så stort, att undertecknad ej
medhunnit att handligga dem alla, har dikningsformannen af for—
valtningsutskottet fitt 1 uppdrag att öfvertaga en del förrättningar, och
har han sålunda inspekterat de roffält, som blifvit anmälda till täflan
inom Jörns, Norsjö, Sorsele och Stensele socknar. Icke dess mindre
hafva flere förrättningar, hufvudsakligen inom Sorsele socken, fått stå
öfver till ett kommande år.

Landtmannaforeningarna

hafva under året varit i stadig tillväxt. Följande föreningar hafva un—
der årets lopp blifvit nybildade — däraf några med undertecknads bi—
träde — och registrerade, nämligen:

Bureå landtmannaförening;

Burträsks d:o 3

Ljusvattnets mejeri— och landtmannaförening;

Umeå norra landtmannaförening;

Lycksele d:o $

Lofangers d:o .

Därjämte hafva föreningar bildats i Vebomark, Degerbyn och å
Holmön, hvilka emellertid ännu ej blifvit registrerade.

Antalet registrerade föreningar uppgick vid årskiftet till 36.

Då fråga nu föreligger att sammanföra länets samtliga landtmanna—
organisationer till ett länsförbund, är det att hoppas, att tillslutningen
från föreningarnas sida blir allmän, så att länets landtmän hädanefter
kunna uppträda såsom en organisation och med storre kraft kunna till—
godose sina intressen.

Mönsterjordbruken.

Under året har den första skörden inbärgats å de hemman, som
antagits till mönsterjordbruk, och deras första räkenskapsår har gått