OCR Output

81 si

landthushållningen behandlades och villkoren för ett framgångsrikt be—
drifvande af jordbruket framhöllos. Inalles hollos under ofvannimnda
tid 26 föredrag, som voro besökta af ett växlande antal —— i medeltal
30 — åhörare. Efter föredragens slut följde vanligen samtal öfver be—
handlade eller af de närvarande själfva framställda frågor, hvarjämte
enskilda råd och upplysningar lämnades till dem, som detta begärde.

Den 6 maj företog jag på hushållningssällskapets bekostnad en
resa till Stockholm för att närvara vid ett möte, som blifvit utlyst för
att åvägabringa en sammanslutning mellan samtliga landtmannaförenin—
gar och länsförbund i riket. Därunder erhöll jag närmare kännedom
om de olika länsförbundens organisation och betingelserna för deras
anslutning till "Svenska Landtminnens Riksforbund", som vid detta
möte startades.

Sedan nödiga förarbeten för de tillämnade lokala gödslings— och
jämförande hafreodlingsförsöken blifvit undangjorda, togo förrättnin—
garna på bar mark sin början den 19 maj med utläggande af en del

af dessa fältförsök. (Äterstående blefvo utlagda af dikningsformannen.)

Under våren och försommaren blefvo samtliga mönsterjordbruk
besökta en gång, vanligen i samband med andra förrättningar på
samma trakt.

Den 13 juni anträddes en resa genom Nysätra, Löfångers, Skel—
lefteå, Byske, Jörns och Burträsks socknar, hvarunder de personer, som
rekvirerat undertecknads biträde, besöktes samt fältförsöken och de till
täflan anmälda roffälten inspekterades. Rörande arten af de skilda för—
rättningarna hänvisas för öfrigt till bifogade specificerade redogörelse.

Den i8 aug. besöktes Olofsfors egendom, där bl. a. plan upp—
rättades till nyodling af en myr, hvarefter besiktigades försökstälten i
Nordmaling, Bjurholm och Fredrika samt mönsterjordbruken i de först—
nämnda socknarna.

Den 28 aug.—5 sept. fortsattes årets andra inspektion af mönster—
jordbruken, hvarefter rekvirenter inom Norsjö socken besöktes.

Den 18—23 sept. deltog jag med anslag af hushållningssällskapet
i den forelisningskurs, som af Kungl. Jordbruksdepartementet anord—
nats i Stockolm för konsulenter och landtbruksl&rare.

Slutligen antridde jag den 17 okt. en resa till Jörns och Lyck—
sele socknar, då jag besökte de rekvirenter därstädes, som ej förut
under året erhållit biträde.

Äfven under sommaren hafva i de byar, där lämpligt tillfälle gif—
vits, bönderna sammankallats, hvarvid jag talat till dem och lämnat
dem undervisning i de rationella metoderna för jordbruksskötseln.

På några håll hafva vakne jordbrukare själfva uppställt och inledt
ämnen till diskussion vid dessa möten, och har meningsutbytet därvid
blifvit lifligare än vanligt. Den samverkan, som sålunda åstadkommits
mellan den teoretiske undervisaren och den tinkande praktiske landt—
mannen, har, enligt hvad jag funnit, förmått verka intresserande och
öfvertygande på ett större flertal af de närvarande, än hvad ett före—
drag af den förre enbart kunnat göra. Sådana diskussionsmöten, an—

3