OCR Output

_ 39 en

(Bil. B).

—Liinsagronomens tjilnsteberiittelse for ar 1905.

Till Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps Förvaltnings—
utskott, Umeå.

Undertecknad får härmed vördsamt afgifva berättelse öfver sin
verksamhet såsom länsagronom under år 1905.

Från den 18 mars till den 19 april företog jag en föredragsresa
genom Nysätra, Löfångers, Skellefteå och Burträsks socknar. I de
större byarna höllos här möten med föredrag, hvarvid skilda ämnen inom