OCR Output

' D). Sällskapets organisation och allmänna verksamhet.

Sällskapets ordinarie vintersammankomst hölls i Umeå den 8
februari och dess sommarsammankomst uti Burträsk den 5 augusti.
Förvaltningsutskottet har under året haft 24 sammanträden.

Vid årets början räknade sällskapet 2 hedersledamöter och 1,287
ledamöter, hvilkas antal vid sommarsammankomsten ökades med 128.

86 ledamöter hafva genom döden eller af andra orsaker afgått,
däribland sällskapets äldste ledamot, f. d. kronolänsmannen P. A. Hell—
gren i Vilhelmina, hvilken invaldes 1851 och större delen af den där—
efter förflutna tiden varit ordförande i styrelsen för sällskapets filial—
afdelning i Vilhelmina, hvilket uppdrag han mer än de fleste omfatta—
de med nit och intresse.

Sällskapets äldste nu lefvande ledamot är konsuln och riddaren
E. Forssell i Säfvar, invald år 1858, hvilken ännu kvarstår såsom ord—
forande i sällskapets filijalafdelning därstädes.

Umeå den 2 februari 1906.
F. O. Mångberg.