OCR Output

s — 80 —

Premiering af saltad strömming har under året hållits i Nordma—
ling, Umeå, Ratan och Kallviken.

I Nordmaling hade 9 utställare tillstädeskommit med 46 kärl

i Umeå 39 9 99 99 99 36 »
i Ratan » =6 an o Fo2 O
i Kallviken V a 33 S

Pänningepris till ett belopp at 525 kr. utdelades med 20 kr. så—
som I:sta pris, 15 kr. som 2:dra pris och 10 kr. som 8:dje pris.

Strömmingsfångsten under året har varit klen, likasom fisket i

De fiskare, som så önskat, hafva äfven under år 1905 kunnat er—
hålla bättre strömmingskärl! från de förråd däraf, som genom förvalt—
ningsutskottets försorg anskaffats.

Premier for dödande af säl hafva under året utbetalts med 2,388
kr. för 796 st.

1) Ätgärder för husslöjden.

Vid centralslöjdskolan i Umeå har undervisningen bedrifvits efter
samma metod och med samma elevantal, som under en lång följd af år.

Slöjdundervisningen i öfrigt inom länet har meddelats vid 69
goss— och 313 flickslöjdskolor, med bidrag till hvarje gosslöjdskola af
80 kr. och hvarje flickslöjdskola med 30 kr. af till hushållningssäll—
skapets disposition för sådant ändamål ställda medel. De skolor, som
ej varit i gång hela undervisningsåret, hafva erhållit bidrag endast för
den tid de varit i gång.

Vid länets landtbruksskola har äfven slöjdundervisning meddelats.

Statens slöjdinspektör A. W. Nordin har under åren 1904 och 1905
inspekterat så godt som alla länets gosslöjdskolor och åtskilliga flick—
slöjdskolor, och föreligger i hans härvid fogade berittelse (Bil. L) en
upplysande redogörelse öfver slöjdverksamheten inom länet.

Kringresande underviserskan i kvinlig hemslöjd har under året ut—
öfvat sin verksamhet inom Umeå landsförsamling, Burträsk, Nysätra
och Bygdeå socknar. Hon har äfven såsom inspektris besökt de flick—
slöjdskolor, som funnits å de platser, hon under året besökt, och yttrar
hon i sin berättelse därom, att undervisningen i genomsnitt bedrifvits
tillfredsställande, men lämnar ännu på sina ställen åtskilligt öfrigt att
önska, i all synnerhet vid de skolor, där lärarinnorna ej själfva åtnjutit
slöjdundervisning. .
2 Hennes årsberättelse (Bil. M) lämnar utförligare redogörelse öfver
det under året utförda arbetet.

C). Möten och utställningar.

Förutom redan omnämnda nötboskaps— och hästpremieringsmöten,
ost— och smörutställningen i Burträsk samt strömmingssaltningspremie—
ringarna, hafva inga möten eller utställningar hållits.