OCR Output

— 90 —
£) Ätgärder för veterinärväsendet

hafva icke under året af hushållningssällskapet vidtagits.

g) Ätgärder för skogshushållning och jaktvård.

Sedan 1904 års landsting för skogsvårdens befrämjande inom länet
ställt 1,500 kr. till hushållningssällskapets förfogande och 1,800 kr. för
samma ändamål erhållits af statsmedel, utsåg sällskapet vid sistlidet
års vintersammankomst en skogsnämnd, bestående af jägmästaren V.
Alund, forste landtmätaren m. m. H. J. Norrman och nämndeman Aug.
Lundberg.

Denna nämnd har bland annat hos Kungl. Domänstyrelsen rekvi—
rerat en statens skogsingenjör, som enligt förut af skogsnämnden upp—
gjord och kungjord plan i olika delar af länet hållit föredrag och exkur—
sioner i skogarna, for att bibringa befolkningen undervisning i skogens
skötsel och vård.

Efter därom utfärdad kungörelse hade ansökningen om skogs—
ingenjörens biträde inkommit från 22 hemmansägare inom 7 af länets
socknar.

Enligt skogsingenjörens afgifna arbetsförslag hafva de hos dessa
rekvirenter föreslagna skogsarbetena omfattat:

rodjning & omkring ... 38,s hektar för en kostnad af kr. —
dikning af 2 _. 15,276 meter å i » 2,169: 44
gallring & gn 271 hektar ä $ 9 88: 90

Summa beräknad kostnad kr. 2,508: 34

En del af dessa arbeten äro redan utforda, men då snö föll i be—
tydlig grad redan i förra hälften af oktober, har afsyningen därå måst
anstå till kommande vår och sålunda äfven utbetalningen af anslagen.

I jaktvårdshänseende har någon åtgärd af hushållningssällskapet
ej under året vidtagits.

h) Åtgärder för fiskerinäringen.

Från sällskapets fiskodlingsanstalt vid Piparböle utsläpptes sist—
lidne vår i Ume älf omkring 35,000 laxyngel samt ett parti sikyngel
uti Tafvelsjön. Sistlidne höst inlades i anstalten befruktad rom efter
3 laxhonor. |

Kontrollering af saltad strömming har under året, liksom föregå—
ende år, endast förekommit å Holmön och vid en del fiskelägen inom
Umeå socken. Så länge köpmännen uppköpa och allmänheten åtnöjes
med okontrollerad vara, är det omöjligt att vinna den förbättring i
strommingsberedningen, som hushållningssällskapet genom kontrollerin—
gen afsett.