OCR Output

— 28 —

Ost— och smörutställning var sistlidne sommar anordnad i samband
med hushållningssällskapets sommarsammankomst i Burträsk. Denna
utställning afsåg hufvudsakligast att sammanföra så många som möj—
ligt af länets mejerskor till gemensamt tankeutbyte i facket samt att
bibringa smörprodusenter bättre kunskaper om beredning af godt hus—
hållssmör, för hvilket ändamål en smörberedningskurs var anordnad af
linsmejeristen Vesterlund.

För ost utdelades pris endast till de mejerskor, som tillverkat den
utstälda osten, och utdelades därvid 10 första pris å 10 kr., 10 andra
pris ä 6 kr. och 10 tredje pris å 4 kr., eller tillhopa 200 kr.

För smör utdelades 9 hederspris å 15 kr., 18 första pris å 10
kr., 8 andra pris ä 6 kr. och 25 tredje pris å 4 kr., tillhopa 418 kr.,
hvartill grosshandlaren m. m. Seth Kempe välvilligt bidragit med 200 kr.

d) Atgirder for annan husdjursskötsel

hafva icke under året vidtagits i annat afseende än att ett parti böc—
ker rörande hönsskötsel och svinskötsel blifvit genom länsagronomen
och på annat sätt inom länet utdelade.

e) Ätgärder för trädgårdsskötseln.

Länsträdgårdsmästarne J. L. Jonsson och Emil Söderling hafva
fortfarande utöfvat sin verksamhet, den förre inom södra, den senare
inom norra distriktet.

Hr Jonssons tjänstgöringsområde har för året omfattat Nord—
maling, Bjurholm, Örträsk, Degerfors, Fredrika, Asele, Dorotea och
Vilhelmina socknar och hr Söderlings område har varit Byske, Jörn, Nor—
sjö, Malå, Lycksele, Sorsele, Stensele och Tärna socknar, från hvilken
sistnämnda socken någon rekvisition ej ingått.

Genom hr Jonssons försorg hafva under året planterats 14 frukt—
träd, 181 bärbuskar, 115 parkträd, 682 prydnadsbuskar, 320 skogsträd,
360 häckväxter, 65 rankväxter, 50 hallon, 715 perenna växter, 652
smultron eller jordgubbar, tillhopa 3,184 st.

7 ritningar hafva blifvit uppgjorda och för plantering nästkom—
mande vår hafva hemförskrifvits 2,684 st. diverse trid, buskar och
plantor.

Hr Söderling har inom sitt distrikt planterat 244 parkträd, 805
prydnadsbuskar, 195 bärbuskar, 9 fruktträd, 20 perenna växter, 3,550
häckväxter, eller tillsammans 4,823.

6 ritningar äro af honom utförda och för plantering nästkomman—
de vår äro rekvirerade 4,742 träd, buskar och växter.

Förutom järnvägs— och ångbåtsresor har hr Jonsson i tjänsteären—
den rest 126,4 och hr Söderling 135,6 nymil. .

Bilagorna I och K lämna närmare upplysning rörande den verk—
samhet, dessa tjänstemän utöfvat. '