OCR Output

>9 e

Länsmejeristen Edvin Westerlund har uppehållit linsmejeristbe—
fattningen i länet intill den 1:sta sistl. november, då han öfvertog före—
ståndarebefattningen för länets landtbruksskola i Brattby.

Han har under de 10 månadernas tjänstgöring besökt länets samt—
liga mejerier och dirvid limnat rad och upplysningar. En veckas tid
i början af året höll han en undervisningskurs i smörberedning å Holm—
ön för utbildande af en lämplig mejerska vid det där då anlagda smör—
mejeriet. .

Såsom v. ordförande har han ledt förhandlingarna vid årets nöt—
boskapspremiering. Vid andra årets mejeristation i Burträsk har han
meddelat eleverna nödig teoretisk undervisning samt med dem förrät—
tat afgångsexamen den 23 oktober. ,

Vid årets ost— och smörutställning i Burträsk har han närvarit
såsom anordnare och prisdomare.

Liksom under flere föregående år har han med understod från
hushållningssällskapet företagit resa till Jämtland för inköp af afvels—
tjurar. I september månad företog han med understöd af statsmedel
en resa till Stockholm för öfvervarande af den föreläsningskurs, som
då hölls där för landtbrukslärare.

Öfver hans verksamhet i öfrigt redogöres uti hans afgifna berät—
telse (Bil. H).

Länsmejeristen Johan Söderblom, som antagits såsom hr Wester—
lunds eftertridare och tillträdde tjänsten den 1:sta november, har varit
beordrad till Holmön för att instruera mejeriföreningens nyantagna
mejerska och bitrida vid omorganisering af öns landtmannaförening
samt för att lämna öboarna råd rörande skötseln af deras jordbruk.
Under återstående delen af året har han besökt mejeristationerna och
inspekterat en del mejerier.

Kreatursmarknader hafva under året varit anordnade & forr van—
liga tider och platser.

Undervisning i slakt har äfven under år 1905 genom länets djur—
skyddsförening, med bidrag af landstinget och hushållningssällskapet,
varit anordnad uti 25 byar inom Degerfors, Lycksele, Stensele och Sor—
sele socknar, därvid i närvaro af 655 åskådare 74 st. kreatur blifvit på
tidsenligt sitt slaktade och styckade af foreningens slaktundervisaré
Alfr. Holmgren, hvilken under dessa resor färdats 126 mil.

Kostnaden för hela kursen har varit 584 kr. 70 öre.

Premier till ladugårdssköterskor hafva med 24 kr. till hvardera
tilldelats 23 st. af kommunalnämnderna inom 21 af länets socknar där—
till förordade kvinnor, som under längre tid visat synnerligt intresse,
duglighet och omsorg vid husdjurens ans och vård i egen eller annans
ladugård om minst 4 kor.

Kontrollföreningar. Länets första kontrollförening, omfattande åt—
skilliga ladugårdar inom länets södra och mellersta del, med ett sam—
manlagdt koantal af omkring 375, har under året bildats, och vid läns—
_ mejeristen Joh. Söderbloms besök å Holmön sistl. höst bildades äfven
där en kontrollförening, hvari flertalet af öns ladugårdsägare ingått.