OCR Output

Ss 6

norska afvelsston äfven efter fyllda 11 år, förutsatt att de af premie—
ringsnämnden anses fullt afvelsdugliga och hafva fol vid sidan eller
äro synbart dräktiga efter betäckning med likartad premierad hingst,
har af Kungl. Maj:t i nider bifallits, hvadan sidana "rena" äldre ston
redan vid årets premieringar varit föremål för nämndens bedömande
och tillvunnit sig dess fulla erkännande såsom utmärkt afvelsmaterial.
Några af dem blefvo t. o. m. i stamboken införda. —

Uppfödning af unghingstar och hingstfol vid Vången i Jämtland
fortgår efter den därför uppgjorda planen. En af de först där insatta,
Svante, hade vid af styrelsen sistl. vår företagen besiktning icke ut—
vecklat sig i sådan riktning att det ansågs med klok hushållning för—
enligt att längre behålla den vid anstalten, hvarför den, efter att hafva
kastrerats, jämte 2 andra lika beskaffade å auktion försåldes till ett
pris af 400 kronor.

Vid årsskiftet funnos vid Vången följande länet tillhöriga ung—
hingstar och hingstföl:

2!/»—årigen Feit, 1!/»—åringarna Berga—tor och Barden samt fölen
Pil och Gefyr.

Åt hästpremieringsnämndens ordförande lektorn m. m. W. Hal—
lander i Skara, som är väl förtrogen med hästmarknaden såväl i Sve—
rige som Norge, har förvaltningsutskottet uppdragit att vid lämpligt
tillfälle inköpa en 2!/»—årig unghingst i Svantes ställe.

C) Åtgärder för nötboskapsskötseln och mejerihandteringen.

Nötboskapspremieringen har under året hållits inom 2:dra eller norra
underdistriktet, med början i Vännäs den 15 maj, hvarefter den oaf—
brutet fortgått till den 27 juni, då sista premieringsmötet hölls å Holmön.

Premieringsställenas antal hafva varit 21.

Premieringsnämndens närlagda berättelse (Bil. ) limnar närmare
redogörelse för antalet till täflan anmälda och prisbelönade djur.

Såsom pris hafva utdelats 575 kr., 21 större och 189 mindre silf—
vermedaljer samt 2,268 frisedlar. 32 stamtjurar hafva antagits och i
stambok äro intagna 23 tjurar och 74 hondjur.

Under året äro underhållsbidrag utbetalade till 48 stamtjurar med
3,000 kr. Till ett belopp af 3,406 kr. äro inlösta 1,072 språngintyg å
2 kr. 7 parningsintyg å 2 kr., 930 språngintyg å 1 kr. samt 159 be—
täckningspris å 2 kr.

Sammanlagda omkostnader för årets premiering uppgår till 9,599
kr. 89 öre.

Nya stadgar för nötboskapspremieringen blefvo vid sällskapets
sommarsammankomst i Burträsk antagna. Enligt dessa stadgar är nu
länet indeladt i 3 underdistrikt, med hvardera 20 premieringsområden,
hvarigenom premieringsställenas antal ökats från 40 till 60 st.

Mejeriundervisningen vid de med statsmedel understödda mejeri—
stationerna i Mångbyn, Bäck och Gammelbyn hafva fortgått i regle—
mentsenlig ordning. Sammanlagdt 8 elever hafva under året åtnjutit
undervisning, af hvilka dock en af andra årsklassen med döden afgått i
slutet af året. '