OCR Output

äe QK: 20

hos Kungl. Maj:t gjort underdånig hemställan om 200,000 kr. statslån
till egnahemslånerörelsens bedrifvande, och har under året erhållits
120,000 kr. till lån för bildande af egnahem & jordbrukslägenheter och
80,000 kr. till lån för bildande af bostadslägenheter. Rätt många hafva
under året anmält sig för erhållande af sådana lån, men flertalet af _
dem hafva ej haft de förutsättningar, som erfordras för dylika låns er—
hållande. _T anledning häraf hafva ej lånehandlingar kunnat godkännas
för flere in 16 lånesökande, däraf 13 för jordbrukslägenhetslån till
sammanlagdt belopp af 12,975 kr. och 3 bostadslägenhetslån å tillhopa

5,400 kr., eller tillsammans 18,375 kr. ”23

Kemiska stationen. Enligt föreståndarens afgifna årsredogörelse
(Bil. F) hafva 126 prof därunder blifvit undersökta, däraf 52 varit
arsenikundersökningar. j

Jordbruksstatistiska uppgifter hafva under året insamlats och sam— _
mandrag darofver utarbetats af sekreteraren, som äfven under sommar—
månaderna insamlat och till Kungl. Landtbruksstyrelsen månatligen
afgifvit årsväxt— och skorderapporter.

Spridning af lämplig landtbrukslitteratur. —_Af facktidningen Hem— /
mansägaren har 1 ex. genom förvaltningsutskottets försorg tilldelats
hvar och en af sällskapets ledamöter. 400 ex. Svenska hushållnings—
sällskapens kvartalsöfversikt hafva under året inköpts och genom expedi—
tionens forsorg distribuerats. Sällskapets handlingar hafva i tvänne
häften utgått till hvarje ledamot i sällskapet. e

Ett rätt betydligt antal populira skrifter i landtbrukets skilda
delar hafva under inköpts och utdelats genom länsagronomen och
länsmejeristen under deras resor, samt äfven direkt till rekvirenter från
sällskapets expedition.

b) Ätgärder för hästafveln.

De med ‘statsmedel understödda hästpremieringarna haftva under
året hållits i Nyåker, Äsele, Siksjö, Lycksele, Umeå, Robertsfors, Skel—
lefteå och Bastuträsk under tiden 17 t. o. m. 31 juli.

Af varmblodiga hästar förevisades 2 hingstar, hvilka erhöllo intyg om
godkännande, och ett ungsto, som erhöll statens skådepänning.

Af kallblodiga äldre hingstar at nordsvensk eller norsk typ erhöll
en (Bruno från Böle) värdebostaf AB och 150 kr., 7 st. erhöllo värde—
bokstaf B och 100 kr. hvardera, 6 st. erhöllo intyg om godkännande
och 7 unghingstar erhöllo statens skådepänning.

Af kallblodiga ston af nordsvensk eller norsk typ prisbelönades
37. st., däraf 15 st. i B klass. Summan af pris for äldre ston uppgick
till 1,425 kr. 15 kallblodiga ungston tilldelades hvar sin statens skåde— —
pänning och 2 af dem, som erhållit B klass, erhöllo dessutom hvardera

Hushållningssällskapets den 12 december 1904 fattade beslut att
hos Kungl. Maj:t i underdånighet anhålla, att i Västerbottens läns under—
distrikt måtte intill utgången af år 1910 få i A och B klass med re—
spektive 50 och 25 kr. pänningepris premieras rena nordsvenska och