OCR Output

Potatisodlingsförsök, enligt at Kungl. Landtbruksakademien upp—
gjord plan, hafva under året varit anordnade å Chefsbostället Böle, som
på arrende innehafves af landtbruksdirektören L. Kjellén.

Forsoksfaltet godslades med 90 enbetslass stallgödsel, 200 kg.
Chilisalpeter, 200 kg. 20 % Superfosfat, 200 kg. 20 %/ Kali, allt per
hektar. . . .

Sättningen verkställdes den 5 juni, forsta kupningen den 7 juli
och andra kupningen den 27 juli. Skörden forsiggick den 22 och 23
september.

Försöken hafva gjorts med nedanangifna sorter å 20 rutor, hvar—
dera å 100 kv.—meter, och skörderesultaten hafva varit följande:

Sort. Utside. Skord.
c o 50 kg. 615 kg. stora 97 kg. små
II _ Earle Puritan................. .. 40 , 346 ,, y e
III Sutton up to dale .................. 50 , 447 ,, »oo 4O 4 y
IV Kapella ... _ _ 0 _ 50 , 401 ,, a _ 94 w 3

o S , 9 F 9> p
VT Schneeglöcken ............ ...... .. 50 , 410 % » 60 9 — a
VIIL Leksand ............... .. ea . 20 u308 °. » C110
VIIT Kaiserkrone........... ............... 50 , 420 %
a J2 20 » 314 99 » 76 » »
IX b; Gårdens egen röd sort... 2 [40 » 367 % v5 ,
c H l 9 9 U 9 %
& C)‘ 30 ** 316 23 13 $i 9> 9>
X _bl D:o d:o klufven ............ 2 180 ,, 315 ,, » T70 y a
c 2 130 , 310 , % 72 & ,,
xt $| D:o d:o oklufven, 6tums P |f) 5 0o poc
c d]up [ tk KK KK kkka kkk kkka kk kkk kr å 40 p 2211 p o 92 o p
a’l i U? J40 9> 331 9> 9> 61 9> 39
XII bl Samma sort........ ....... .. 5 40 ,, 8322 ,, P
d & 40 %% 320 % % 95 %

Studieresa for mindre jordbrukare har äfven under år 1905 varit
anordnad till södra och mellersta Sverige.

Till deltagande i resan hade 70 sökande anmält sig, af hvilka
förvaltningsutskottet utsett 11 st., företrädesvis valda från sådana sock—
nar, hvilka icke vid föregående års studieresa voro representerade.

Utom dessa hushållningssällskapets stipendiater medföljde på egen
bekostnad 3:ne hemmansägare från Asele socken.

Andre liraren vid Yttertafle landtbruksskola, agronomen Gunnar
medföljde äfven detta år såsom reseledare.

Uti andra delen af sällskapets tryckta handlingar för 1905 åter—
finnes en af honom afgifven sakrik berättelse öfver resan jämte upp—
gift å de därmed förenade kostnaderna.

Egqnahemslånerörelsen. — Sedan hushållningssällskapet vid extra
sammanträde den 12 december 1904 beslutat att förmedla egnahemslån,
har förvaltningsutskottet på grund af sällskapets då lämnade uppdrag