OCR Output

. 99 _

Skorden & skolegendomen blef i sin helhet fullt medelmåttig,
foderskörden relativt riklig. Råg, korn och blandsid gafvo fullgod
kärna, hvaremot hafren ej hann fullt mogna. Kreatursbesittningen
har under året utgjorts af cirka 7 hästar, 30 nötkreatur, 6 får och i
medeltal 7 svin. — .

Med den kurs, som den 20 sistl. oktober afslutades, upphörde vid
Yttertafle landtbruksskola en 46—årig verksamhet i linets utvecklings—
arbete. Denna länets första landtbruksläroanstalt stängdes då för all—
tid såsom sådan, och direktören och riddaren Lars Kjellén nedlade då —
efter egen önskan det forestandareskap, han så gagnande och plikttro—
get skött under de sista 26 åren.

Verksamheten forflyttades den 1 november till den nya landt—
bruksskolan i Brattby, som under direktör Edvin Westerlunds förestån—
dareskap då tog sin början och som samma dag för sitt ändamål offent—
ligen invigdes. .

Denna skola är, såsom i fjolårets berättelse angafs, förlagd till
för ändamålet inköpta hemmanet "*/1s mantal N:o 1 Brattby invid Umeå—
Vännäs—banan, c:a 4 kilometer från Spölands station.

Å egendomen, som har synnerligen goda och omfattande ägor
med rikliga utvecklingsmöjligheter, hafva under året fullständiga och
tidsenliga lokaler blifvit inrättade dels genom nybyggnader och dels
genom ändringar af förut befintliga byggnader.

12 lärlingar blefvo då där emottagna och undervisningen bestri—
des, förutom af den nye föreståndaren, af samma lärarepersonal som
förut funnits vid Yttertafle.

Landtmannaföreningarna hafva under året ökats med 6, hvilka
tillika med några förut bildade blifvit registrerade, hvadan summan af
registrerade landtmannaföreningar vid årets slut uppgick till 36.

Förberedande åtgärder äro under året vidtagna för bildande at ett
landtmannaföreningarnes länsförbund, hvilken frågas snara lösning med
stort intresse emotses.

Mönsterjordbruken, som i 2:ne föregående årsberättelser blifvit om—
nämnda, och som genom enskild persons frikostiga donation tillkom—
mit, hafva under året afslutat sitt första arbetsår. En utforlig redo—
görelse öfver verksamheten vid desamma återfinnes uti länsagronomens
under Bil. B intagna årsberättelse.

Lokala gödslingsförsök till ett antal af 18, fördelade öfver hela
länet, öfvergödslingsförsök å vallar samt några speciella kulturförsök,
äfvensom 21 st. jömförande hafreodlingsförsök, fördelade inom länets
norra del, hafva på sällskapets bekostnad och genom länsagronomens
försorg blifvit under året utförda.

Rofodlingstäfling har under året hållits inom länets norra del, och
synes rofodlingen med hvarje år vinna allt större erkännande. Till
täflingen hade 65 deltagare anmält sig, däraf dock 12 utgått, hvadan
53 deltagit i täflan om de af sällskapet anvisade prisen.

Uppgift å pristagarnes namn, de vunna skörderesultaten m. fl.
upplysande meddelanden återgifves uti länsagronomens afgifna utlåtan—
de rörande 1905 års rofodlingstäflan (Bil. E).