OCR Output

r

upptagna förrättningarne ej medhunnits, utan hafva några måst balan—
seras till 1906.

Länsagronomen Martin Bergströms biträde har varit efterfrågadt
från ett så stort antal jordbrukare, att ej alla hunnit under året besö—
kas, ehuru en del af hans göromål, såsom besiktning af till täflan an—
mälda roffält m. m. inom Jörns, Norsjö, Sorsele och Stensele socknar,
öfverlåtits till dikningsformannen.

Under sommaren och hösten har länsagronomen besökt 208 jord—
brukare. Under 157 rese— och förrättningsdagar har han tillryggalagt
en väglängd af 259,s nymil efter häst, 19 nymil till fots eller båtledes,
forutom järnvägsresor.

Ofver hans verksamhet under dessa resor och i öfrigt redogöres
uti hans årsberättelse (Bil. B).

Extra länsagronomen Konrad Bergström har äfven under som—
maren 1905 varit beordrad till tjänstgöring såsom kringresande jord—

bruksundervisare inom lappmarken, hufvudsakligen inom Asele socken,
hvarest, efter af filialstyrelsen därstädes upprättad reseplan, samtliga
byar och hemman blifvit besökta, hvarjämte äftven några byar inom
Vilhelmina och Dorotea blifvit besökta.

Hans resor började den 25 maj och afslutades den 16 september.

Närmare redogörelse öfver hans därunder utöftvade verksamhet
återfinnes uti hans härefter bifogade berättelse (Bil. C).

Dikningsforman N. Persson har under året varit beordrad till
tjänstgöring inom Umeå, Vännäs, Degerfors, Lycksele, Stensele, Sor—
sele, Malå, Norsjö, Jörns, Byske, Skellefteå, Burträsk, Lötfånger, Nysätra
och Bygdeå socknar. För den verksamhet han därunder utöfvat redo—
göres uti hans årsberättelse (Bil. D).

Landtbruksundervisningen har intill den 20:de oktober bedrifvits
vid Ytitertafle landtbruksskola och efter den I:sta november vid den
nyinrättade landtbruksskolan 1 Brattby.

Undervisningen vid Yttertafle landtbruksskola har skötts af före—
ståndaren, två ordinarie och en extra lärare.

Lärlingarnes antal har under hela läsåret varit 12, och dessa hafva
åtnjutit fritt vivre och fri undervisning samt i beklädnadsbidrag 100
kronor hvardera, men hafva varit skyldiga att själfva hålla sig läro—
böcker och annan nödig undervisningsmaterial.

Tiden från den 1 novenber till den 20 maj, med undantag af en
månads julferier, samt från den 1 till den 19 oktober har uteslutande
ägnats till undervisning i de teoretiska ämnena samt öfning i slöjd,
smide, hofbeslag, fältmätning och afvägning. Lektions— och öfnings—
timmarna utgjorde tillsammans 1,591. Under sommaren eller tiden
mellan den 15 maj och 1 oktober hafva lärlingarna uteslutande öfvats
i praktiska landtmannaarbeten under ledning af gårdens rättare. An—
talet dagsverken utgjorde sammanlagdt 1,383.

Den 20 oktober hölls afgångsexamen, hvarvid samtliga lärlingar
blefvo utexaminerade. _Af dessa har 1 erhållit förmansplats å jordbruk,
1 öfvergått till trävarurörelse och de öfriga återvände till sina hem, de
flesta för att förr eller senare tillträda egna hemman.