OCR Output

frukter varit öfver medelmattan att skörden af spånadsväxter värit
medelmåttig, att höskörden från odlad jord varit nära god och från
naturlig äng fullt medelmåttig, att halmafkastringen varit ofver medel— _
måttan, att sädestillgången varit otillräcklig, men fodertillgången fullt

t111rackhg samt att bärgningsvädret delvis varit ogynnsamt. ' i

B). Atgirder for direkt befräin_jande af jordbruk,
boskapsskotsel och näringar.

a) Åtgärder för jordbruket i allmänhet.

Agronomiskt biträde har under året lämnats lä,netsjordbrukare så—
väl genom statens landtbrukstjänstemän, som genom länets egna tjänste—
män, länsagronomen, extra länsagronomen och dikningsftörmannen.

Statens landtbruksingenjör S. Kempff har under året varit strängt .
upptagen med uppgörande af afdikningsförslag, sjösänkningsförslag och
laga syneförrättningar. assistent hos honom under senare delen
af året har Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnat landtbruksstipendia—
ten ingenjör C. Holm.

Som dock ej alla ansökningar af den ordinarie dlstrlktsmnehaf.
varen under året kunde medhinnas, förordnade Kungl. Landtbrukssty—
relsen landtbruksstipendiaterna G. Schmidt och H. Vikström att såsom
extra ingenjörer under en del af året verkställa åtskilliga förrättningar
hufvudsakligast inom lappmarkssocknarna.

Landtbruksingenjoren H. Vikström har rörande den Verksamhet
han utöfvat meddelat, att densamma varit af ganska stor omfattning
och hufvudsakligast afsett undersokningar för utdikning af frostföran—
de marker. Bland de anmärkningsvärdaste af årets förrättningar hafva

varit Örträsk inom Örträsk socken med en areal af 600 hektar, Ronn—
liden inom Bjurholms socken med en areal af 200 hektar, Norrvik in—
om Vilhelmina socken med en areal af 1,000 hektar samt Siksele inom
Lycksele socken, upptagande en areal af 500 hektar.

Forutom de rent agronomiska förrättningarna hafva dessutom
förundersökningar verkställts för tvänne laga syner, hvaraf den ena
efter reglering af vattenståndet uti sjöarna Norrviken, Drasviken, Jernäs—
fjärden, Norafvan, Kvarnsjön, Strandsjön, Godnorsjön och Kråksjön
jämte torrläggning af kringliggande mark inom Jernäs by uti Nord—

malings socken samt den andra — reglering af Gärdefjärdens flöden, samt
afdikning af närbelägen mark tillhörande byarna Gärde, Selet, Broange $
Mångbyn, Blacke, Böhle, Gammelbyn och Nolbyn uti Löfångers socken.

Då emellertid dessa syneförrättningar äro af mycket tvistig be—
skaffenhet och synnerligen omfattande, samt den senare dessutom af—
ser ändring eller utrifning af vattenverk, hafva de ej under kun—
nat afslutas, utan komma de att fortsättas under nästa år.

Ehurnväl fältarbetena oafbrutet pågått från början af maj till
midten af december, hafva dock en del at de i hr Vikströms reseplan