OCR Output

2 — 49 —

(Bil. 4).

Västerbottens läns Kungl. Hushållningssällskaps
berättelse för ar 1905.

(Det 9I:sta året af sällskapets verksamhet).

A). Väderlek och årsväxt.

Missmodiga efter flere föregående hårda år, emotsågo länets jord—
brukare året 1905 med förhoppning om gynnsammare förhållanden.
Dessa förhoppningar förverkligades, och landtmännen fingo i allmänhet
glädja sig åt en god skörd. Ett och annat klagoljud från aflägsnaste
fjällbygden om svag skörd och tryckta förhållanden har väl försports,
men svag skörd förekommer nog i regel å vissa trakter, och tryckta
ekonomiska förhållanden, tillkomna under flere missväxtår och genom
minskade axbetsfortjänster fran skogshandteringen, undanrödjas ej ge—
nom ett godt år.

1 allmänhet har dock stor tillfredsställelse förnummits med årets
skörderesultat, och vackra sådana af såväl spannmål som rotfrukter
hafva erhållibs, där de i regel, till följd af frostländighet, höra till
undantagen.

Om nederbörds— och temperaturförhållandena under året ha i
Umeå—trakten gjorts följande anteckningar:

Januari: Ringa nederbörd, en gång regn, högsta antecknade
köldgrad den 11 med — 30° och lägsta den 28 med —{— 3°. Två gån—
ger under månadens lopp steg termometern öfver nollpunkten.

Februari: Fortfarande ringa nederbord Högsta köldgrad den 3
med — 33, lägsta den 6 och 16 med —+— 1°. De första dagarna höll
' sig temperaturen omkring — 28 och 29 gr. Sedan under månaden
sjönk termometern sällan under 10 gr. Den 17 inträffade regn.

Mars: Nederbörden 44,2 mm., mest snö. Den 12 inträffade stark
snostorm. Den 3 förekom högsta köldgraden, —— 18 gr. och den 31
lägsta, {— 2 gr. I allmänhet höll sig termometern öfver — 5 gr. Den
28 visade sig kråkan för första gången.

April: Rikligare nederbörd, 68,: mm., diraf 24,2 den 22, då ett
snöblandadt regn föll. Den 2 inträffade högsta köldgraden, — 17 gr.;
eljes bjöd månaden på en blid väderlek; den 25 visade termometern
—|— 4,5 gr., och under månadens sista 14 dagar sjönk termometern en—
dast ett par gånger under nollpunkten. Den 15 visade sig bofinken,
den 16 staren, den 24 sädesärlan, o. s. v.

Maj: Några få gånger regn. Blid och vacker väderlek hela må—
naden. Endast 2 gånger sjönk termometern under fryspunkten, den