OCR Output

e es

i Vännäs socken: Hemmansägaren J. Alb. Olofsson i Spoland,
adr. Spoland.

S o
Till ordförande i sällskapet för en tid af 3 år återvaldes lands—
höfdingen och kommendören H. T. Bijörklund.

Till v. ordförande för samma tid återvaldes öfversten och kom—
mendören Ludv. Schöning.

§ 9.

Till sekreterare hos sällskapet for 3 år återvaldes förre sekretera—
ren E. 0. Mångberg.

§ 10.

Till skattmästare för samma tid Atervaldes landtréintméistaren‘m.
m. 0. Th. Bergstrom.

§ 11.

I tur att ur forvaltningsutskottet voro direktören m. m. L.
Kjellén och kommissionslandtmätaren m. m. F. 0. Sjöström, och blefvo
båda för tre år”återvalda.

§ 12.
Till suppleanter i forvaltningsutskottet for innevarande år åter—
valdes förste landtmätaren m. m. H. J. Norrman och disponenten 0. E.
Sundin.

Till revisorer att granska sällskapets räkenskaper för innevarande
år återvaldes kamrer A. G. Elfstadius och forvaltaren John Ohlén, med
kommissionslandtmätaren Bertil Lagerquist som suppleant.

§ 14.

Till ordférande och ledamöter i sällskapets filijalafdelningar för
åren 1906 och 1907 utsågos: .

i Nordmaling: ordférande: disponenten och ridd. G. Thorsen;

distriktsveteriniren V. Tirén och handlanden och rid—
daren W. Turdfjsell; L

i Bjurholm: ordförande: kronolinsman K. Ohrman;
2 ledamöter: kommunalordféranden J. Jonsson och folkskoläraren
W. Bäckström ;

i Umeå socken: ordférande: kronolinsman J. Broman;

ledamöter: inspektor P. Nordström i Västerhiske och nämndeman
Aug. Lundberg i Teg;

i Vännäs socken: ordförande: kronolänsman J. A. Lith;

ledamöter: landstingsman K. J. Karlsson och hemmansägaren S.
Forssén i: V innis;