OCR Output

— 14 —

2:0) Huru kan mjölken på olika platser inom länet förmånligast
tillgodogöras ?

3:0) Hvilka åkerbruksredskap kunna förordas för den norrländska
jordbrukaren 2 |

Forsta fragan inleddes med ett sakrikt föredrag af länsagrono—
men Martin Bergström, hvarefter ett från befallningsman O. L. Samu—
elsson i Robertsfors inkommet skriftligt anförande öfver samma fråga
upplästes. (Båda dessa anföranden finnas intagna under Bil. Q och R).

Herr Samuelssons i samma skrifvelse gjorda anhållan, att 200 kro—
nor måtte beviljas till 3 pris för förstklassiga grönfoderfält, där peluschker—
ärter ingå med +*/s i gronfodret, föranledde ingen sällskapets åtgärd.

Med anledning af den långt framskridna tiden beslöt sällskapet
att diskussionen öfver de återstående två frågorna skulle uteslutas, men
sedan upplyst blifvit, att länsmejeristen Joh. Söderblom och direktör
Edvin Westerlund, som anmodats inleda dessa frågor, hvardera hade
sina anföranden skriftligen affattade, och att från befallningsman Sa—
muelsson i Robertsfors ankommit ett anförande jämväl rörande frågan
n:o 3, beslöt sällskapet, att dessa anföranden skulle i sällskapets tryckta
handlingar intagas.

(Under Bil. S, T, U återfinnas dessa anföranden).

$ 6.

Till arbetande ledamöter i sällskapet invaldes:

i meå stad: Kamreraren i Spritbolaget J. D. Thalén, Landtbru—
karen P. A. Thalén, Poliskonstapeln Emil Ljung, Kassör John Berg—
gren, Handlanden J. Oskar Lundmark;

i Umed socken: Faktor J. A. Söderström i Öhn, Hemmansägaren
Karl Jonsson i Obacka, Gästgifvaren Jakob Hansson, Sörmjöle, Hem—
mansägarne Frans Borgström i Västerhiske, O. P. Lindgren och And.
Andersson i Brännland, Jonas Sundström i Grisbacka, Karl Andersson
och Ferd. Bodén i Håkmark, Karl Degerman i Brännland, Snickaren
Karl Nilsson i Västerhiske, Hemmansägarne A. Pettersson, A. Anders—
son, E. Carlsson, L. Sandström och C. Nilsson, alla i Grisbacka, Hem—
mansigarne J. Olofsson, J. Johansson och A. Andersson i Ytterhiske,
Fru Charlotta Sandström i Grisbacka, Hemmansägarne Per Forsgren
och Israel Albert Persson i Norrfors, Per Anton Lindström och Carl
Lindström i ”Teg;

i Bjurholms socken: Hemmansägaren J. P. Olsson i Bahlsjö, Jord—
ägaren Gust. Hellström i Slätmark, Kyrkoherden Hj. Fjellström, Hem—
mansägaren Albert Strandberg, Grannäs, adr. Trehörningsjö;

i Degerfors socken: e. Provinsialläkaren J. E. H. Krahé, Apote—
karen S. E. Lindstedt, Stationsmästaren P. A. Höglund;

— i Bygded socken: Hemmansägarne J. G. Holmqvist, Karl Anders—
son, L. P. Sjöström, J. G. Dahlström, J. P. Sundström, 0. P. Dahlgren
och C. J. Lundgren, alla i Öfverklinten, N. A. Nilsson i Norrfors, Nils
Vikström i Korssjön samt Anders Grenholm i Norra Stortjärn;